ספריית היודאיקה ספרית היודאיקה
יסוד עולם ירושלים
חפש
סל קניות אין לך פריטים בסל

%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231511%3B%26%231497%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231513%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231506%3B%26%231491%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
ספרי קידוש והמועדים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231492%3B%26%231497%3B%26%231500%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
ספרי תהילים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231504%3B%26quot%3B%26%231498%3B
ספרי תנ"ך
%26%231495%3B%26%231502%3B%26%231497%3B%26%231513%3B%26%231492%3B+%26%231495%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231513%3B%26%231497%3B+%26%231514%3B%26%231493%3B%26%231512%3B%26%231492%3B
חמישה חומשי תורה
%26%231505%3B%26%231497%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231512%3B%26%231497%3B%26%231501%3B+%26%231493%3B%26%231514%3B%26%231508%3B%26%231497%3B%26%231500%3B%26%231493%3B%26%231514%3B
סידורים ותפילות
%26%231492%3B%26%231490%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231513%3B%26%231500%3B+%26%231508%3B%26%231505%3B%26%231495%3B
הגדות של פסח
%26%231492%3B%26%231494%3B%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231512%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231511%3B%26%231489%3B%26%231500%3B%26%231492%3B
הזוהר והקבלה
%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231511%3B%26%231491%3B%26%231513%3B+%26%231493%3B%26%231492%3B%26%231502%3B%26%231511%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231492%3B%26%231511%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231513%3B%26%231497%3B%26%231501%3B
המקדש והמקומות הקדושים
%26%231505%3B%26%231508%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231497%3B%26%231492%3B%26%231491%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231493%3B%26%231511%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231513%3B
ספרי יהדות וקודש
%26%231488%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231504%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B+%2D+%26%231488%3B%26%231489%3B%26%231511%3B%26%231505%3B%26%231497%3B%26%231505%3B
אומנות יודאיקה - אבקסיס
%26%231488%3B%26%231493%3B%26%231502%3B%26%231504%3B%26%231493%3B%26%231514%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B+%2D+%26%231489%3B%26%231512%3B%26%231493%3B%26%231498%3B+%26%231504%3B%26%231495%3B%26%231513%3B%26%231493%3B%26%231503%3B
אומנות יודאיקה - ברוך נחשון
%26%231502%3B%26%231493%3B%26%231510%3B%26%231512%3B%26%231497%3B+%26%231497%3B%26%231493%3B%26%231491%3B%26%231488%3B%26%231497%3B%26%231511%3B%26%231492%3B
מוצרי יודאיקה
English Books
English Books
Livres en français
Livres en français
הורד קטלוג מוצרים
Livres en français 
תיקונים חדשים לרמח"ל
ארמית - עברית


תיקונים חדשים אשר איזן וחיקר נהורא דבוצינא האספקלריה המאירה איש האלקים אשר שמע מפי מלאכי מעלה, מפי האבות והרעיה מהימנא האיש משה עמוד התורה ויסוד הקבלה רבינו הרמח"ל.
חיבור זה הוא אחד משלושת החיבורים שחיבר הרמח"ל מפי מגיד ומלאכי מעלה בלשון הזוהר הקדוש. ובו שבעים תיקונים של גאולה על הפסוק האחרון בתורה: "ולכל היד החזקה". ונוסף עליו, תרגום בלשון הקודש, מבוא והערות.
נערך ונסדר עלי ידי הרב מרדכי שריקי.

הסכמות: הרב מרדכי אליהו והרב ניסים פרץ.


מחיר: 98 ₪
שלח לחבר
אזל מהמלאי
פורמט הספר
גודל: 17X 24.5 ס"מ
שפה: עברית
כריכה: כריכת סקאי מוטבעת זהב
פנים הספר: 558 עמודי קרם
תוכן הספר
פתח דבר
מבוא: על הספר ועל התוכן, א. תורה חדשה, ב. תיקון הגאולה, ג. משה ותרין משיחין, ד. תיקון השכינה, ה. מקף שופר הולך סגולתא.
הספר עוסק בעיקר בעניין יחודו יתברך, חבלי משיח, הגאולה ותיקון השכינה, ונכללים בו פרטי הגאולה העיקריים כגון: תרין משיחין, הכנעת הס"א ועוד. וכן נושאים נוספים כגון חשיבות לימוד הקבלה, מעלת הזוהר של רשב"י ושל רמח"ל, סוד שם הוי"ה, מעלתם של ישראל, מעלת הצדיקים ועוד.
הקדמת התיקונים.
[1] מאמר רישא וסופא
סוד היחוד בתורה- הקשר בין רישא לסופא.
המשכילים – מלמדים את התורה (משכילים את הזולת)
סוד ז' זהרים: (1) חסד- אור התורה (מים)
(2) גבורה- שמחת התורה(יין), מצד בעלי קבלה- עץ החיים
(3) תפארת- יניקת התורה, מזון לנשמה (חלב)
(4) נצח- תוקף התורה
(5) הוד התורה
(6) יסוד- גילוי סודות התורה
(7) מלכות- חכמי התורה
ז' זהרים כלולים בזוהר היוצא מן הצדיק
זה"ר- ז' זהרים, ה' ספרים, ר' עולמות (חכמה ובינה)
" והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע"- זהו הרמח"ל, שכל צדיקי העולם שמאירים לכלל ישראל, מקבלים ממנו והם " מצדיקי הרבים ככוכבים".
הרמח"ל מאיר לכולם ומקבל מלמעלה. מעלת הנתינה לזולת
סוד "שמע ישראל" : שם הוי"ה – סוד הייחוד, כללות הכל (רישא)
שם אלוקים- התפשטות לפי מדרגות התפרטות
ה' אחד- הריבוי חוזר להיות אחד (סופא)
ישראל נקשרים בשם הוי"ה בסוד הייחוד
אומות העולם וכוחות הטומאה עומדים בפירוד בסוד אל"ה
השכינה- סוד החרב. ובה נכללים כל המדרגות הקדושות וכל כלי המלחמה
במעמד הר סיני, התורה התגלתה לישראל בסודות של צירופי שמות, אך כולם בסוד הוי"ה
המצרים התחזקו בששם אלוקים, וישראל בשם הוי"ה, ולכן המכות על מצרים בסוד שם אלוקים
שבעים תיקונים של רשב"י ורמח"ל והם תיקוני השכינה, וזהו הקשר בין סוף התורה לתחילתה
[2] מאמר " יחיד ורבים הלכה כרבים"
"והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע"- אור עתיקא קדישא ששורה למעלה על ראש ז"א ולמטה על תרין משיחין
"ומצידקי הרבים"- תרין משיחין שתפקידם לתקן השכינה ולהשרותה על עם ישראל
משיח בן דוד- מצד לאה. משיח בן יוסף- מצד רחל
סוד " מיעוט רבים שניים": קו"בה ושכינתיה שלא נפרדים לעולם
" הלכה כרבים"- שלושת האבות והשכינה
והם ארבע רגלי המרכבה: (חגת"ם). וז"ס "ד' אמות של הלכה"
"יחיד"- צדיק. ובזמן הגלות לא יכול להקים את השכינה, אלא הקב"ה לא נפרד ממנה ומחזק אותה
עניין "יחיד ורבים הלכה כרבים" בסוד ד' אותיות אדנ"י , וזה סוד "ד' אמות של הלכה"
סוד "תורה חדשה"- כ"ד ספרים בפנימיות שהתגלו מן היסוד
"תורה חדשה"- כולה צירופי שמות שבתורה וסודות הפנימיות, ובה יוכלו צדיקים להחיות מתים
שורש הכל- במזלא. ומשם מתפשטים הדברים עד יסוד דז"א
"והמשכילים"- תרין משיחין העומדים בסוד היסוד לתקן השכינה ולגלות האור לעולם, ועוד אחרים שתפקידם ג"כ לגלות אור התורה לעולם, כמו דוד והאבות
הצדיק ( כמו דוד) שגרם להארת יסוד במלכות הוא " יחיד השכול כרבים" שהם האבות ולכן הלכה כמותו
"והמשכילים"- ראשי סנהדרין שמאירים לישראל, והם בני הישיבה של תרין משיחין
"מצדיקי הרבים"- העומדים להגן על הדור במעשיהם.
[3] מאמר "רומה על השמים אלוקים"
תיקוני רשב"י- מלמעלה למטה, בסוד שלושה אבות (א) ודוד (ד)
תיקוני רמח"ל- מלמטה למעלה, בסוד משה ותרין משיחין (מ). והם (מ'X3) ימתיקו ק"כ צירופי אלוקים
השורש של "אלוקים אחרים" יעלה למקורו- אלוקים דבינה, וכל כוחות הטומאה ישברו
ייחוד הוי"ה- אלוקים (ז"א) ונוק') ע"י סודות התורה שבשבעים תיקוני רמח"ל הבאים מצד אמא
תיקון השכינה (הכוס)- בע' ניצצוצין דאלוקים (היין), ובהכנעת עובדי ע"ז (ע"י השמרים)
[4] מאמר "קן ציפור"
תיקוני השכינה שנעשו במשך הגלות יושלמו ע"י משיח בן יוסף
השכינה הולכת וסובבת עד שמגיעה למי שראוי לתקנה (כמו רות ובועז וכמשה בהר חורב)
בגלות, הצדיק הוא הקן לשכינה ולכל הדבקים בה בסוד "מקדש מעט"
ע"י מיתת הצדיקים נפסקת המנוחה והנחמה לשכינה, בסוד חורבן בית המקדש, כעניין גדליה בן אחיקם
בגלות- השכינה נראית בחיצוניותה, בלימוד ההלכה והתלמוד הבבלי. תיקון השכינה- ע"י סודות התורה שהם פנימיות השכינה
תרין משיחין מחזקים את השכינה כנגד הרוצים להרע לה, ולאחר שתצא מהגלות יעשו נקמות בעובדי ע"ז
ה' מגן על המשיח והשכינה, בזכות לומדי הקבלה שמצילים את מב"י שלא ימות. מב"י מעורר את אמא להחזיר את הנשמות למקומן ולהביא מנוחה לכל. מב"י ילך בתוך הקליפות לכפות אותן
[5] מאמר הייחוד
התורה מתפרטת לשבעים פנים, חמישים שערים ושישים ריבוא אותיות ונשמות, אך הכל כלול באותיות שם הוי"ה.
המצוות הן קישוטי השכינה להיראות בתשוקה לפני המלך
השכינה מיוחדת רק לעם ישראל ולארץ ישראל
כל אות משם הוי"ה מנהיגה את הנבראים ממנה
סוד הייחוד- בשם הוי"ה ובתורה- בסוד צורת האות א' והאות י'
לעת"ל יתגלו הסודות העליונים האלו בעולם ויתגלה ייחודו ית'
הקדמה שנייה
מאמר שם מ"ב
מפס' ראשון ואחרון שבתורה יוצא שם מ"ב של אבגית"ץ וכו', שבו נבראו שמים וארץ, להראות שהתורה היא שורש כל הנבראים
פס' ראשון מלמעלה למטה, ופס' אחרון מלמטה למעלה, ובהם תלויים שמים וארץ בסוד ברית אש
הפס' הראשון- יומם- מצד העליונים, הפס' האחרון- לילה- מצד התחתונים
שם מ"ב בסוד שם הוי"ה הוא הפנימיות וכולל ענייני התורה. שם מ"ב דאבגית"ץ וכו' הוא בחיצוניות וכולל ענייני העולם. והם מורים שכל ענייני העולם כלולים בתורה
מעלתם של ישראל על המלאכים- בסודות התורה ובעניין הייחוד
תפילת אליהו על גילוי כבוד ה' בעולם (פתיחת אליהו דתיקוני זוהר תניינא)
"והמשכילים"- בעלי קבלה. "יזהירו"- בזוהר של רמח"ל
תיקון ראשון
הגאולה תהיה בסוד הוי"ה שהוא פנימיות הכל
" אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה'"
כל השמות הם ענפים משם הוי"ה, והגאולה לעתיד לבוא תהיה בכל אותיותיו
שם הוי"ה נסתר אך כולל הכל. כל הכינויים וכל הנבראים יוצאים ממנו ומונהגים על ידו
ישראל מושרשים בשם הוי"ה, ולכן הם גם כללות הכל
מעלת ישראל על כל הנבראים- בעבודת הייחוד. ולעת"ל ישלטו על הכל מכח גילוי שם הוי"ה
סוד הייחוד ע"י שם הוי"ה. ועניינו חיבור ג' בחינות: א- עתיקא קדישא. ב- אבא ואימא. ג- קוב"ה ושכינתיה
ישראל מיחדים את שמו במהלך התפילה כגון: בק"ש, קדושה וברכת כהנים ואז הברכה שורה עליהם
במלאכים זקוקים לעבודת הייחוד של ישראל
שורש העניין הנ"ל- בסולם יעקב
בזמן הגלות, מידת הגבורה מלבישה את שם הוי"ה והס"א מכסה על אורו
בזמן הגלות יש בלבוש שק תיקון, בסוד קבלת הייסורין. כמו אלו שמסרו נפשם על קידוש ה'
לעתיד לבוא עשיו וישמעאל (הנכלל בעשיו) ייהפכו משק לקש ע"י תרין משיחין
משה רצה שגאולת מצרים תהיה האחרונה, לכן ביקש שקודם יבוא אליהו ואח"כ משה יגאל את העם
משה הכין תיקונים לגאולה האחרונה, ויבוא עם תרין משיחין, לגאול את ישראל. "ולכל היד החזקה"- מב"י לבדו. "ולכל המורא הגדול"- מב"י מתחבר במב"ד
הרמח"ל מסייע לשכינה בגלות, ויהיה "מנהל לה'" בגאולה
ע"י לימוד הקבלה, מתדבקים בפנימיות השכינה ומחזקים אותה
בזמן הגלות, ה' מאיר לשכינה מבפנים. אור זה התגלה לרמח"ל, ולעת"ל לכל ישראל
תיקון שני
ס"ת שכתב משה
"ויכתב משה את התורה הזאת"
"ולכל היד החזקה"- תושבע"פ. " ולכל המורא הגדול"-תורה שבכתב. בס"ת שכתב משה נראו תורה שבכתב, תושבע"פ וכל סודותיהם.
שורש התורה- בעשר ספירות, לכן היא נכללת בעשרה דיברות וניתנה לישראל, לעשות על ידה את תיקוני הספירות.
עשרת הדיברות בסוד "נעשה"- תיקוני התורה למעשה
ס"ת של משה בסוד "ונשמע"- ידיעת סודותיה
בקריאת התורה בציבור מתעוררת השפעת ס"ת של משה בהבנת התורה וסודותיה, ומכוחו מאירים גם שאר ספרי הקודש
מפטירין בנביא להמשיך חכמה ממשה. התפשטות החכמה והנבואה בישראל- רק מכוח משה.
תיקון שלישי
מסירות נפש עבור השכינה!
הקב"ה מתרחק ומסתתר מן השכינה אך לא עוזב אותה.
ע"י מסירות נפש של משה והמצוות שישראל עושים, קוב"ה ושכינתיה מתקרבים ומתחברים.
"ועתה יגדל נא כח אלוקים"
"ולכל היד החזקה"- שכינה בגלות. "ולכל המורא הגדול"- בזמן הגאולה, משה הכין תיקוני שכינה לדורות
השכינה בגלות מתלבשת בשרי האומות לשמור על ישראל
ע"י תפילה בבית הכנסת ובכוונה, גורמים לקוב"ה להתקרב לשכינה
"ולכל היד החזקה"- השכינה מתחזקת בגבורת זרוע שמאל להציל את עצמה ואת ישראל
הקב"ה שומר את השכינה, וישראל- ע"י קיום מצוות- גורמים לשכינה לשמור עליהם
בגאולה יהיה "מורא גדול" מפני גילוי השכינה
קוב"ה ושכינתיה נכללים זה בזה בתפילין בסוד שם שד"י
ארבע ציציות (כנגד אותיות הוי"ה) המתחברים אל הלב (השכינה)
ע"י שלא יוצאים מתחום שבת גורמים שקוב"ה לא יעזוב את השכינה
בזכות מצוות ברית מילה ישראל מקרבים קוב"ה לשכינתיה, אם שומרים אות ברית תיקון רביעי
היד החזקה
"אשר הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה"
"ולכל היד החזקה"- יד שמאל. "ולכל המורא הגדול"- ה' אצבעות דשמאל
יד הרמה- דעת. יד הגדולה- חסד, ימין. יד החזקה- גבורה, שמאל
יצי"מ- ביד חזקה בסוד הגבורה, ולכן לא הייתה שם גלות נוספת
גאולת בבל- בסוד חסד ולכן לא נשלמה
לעת"ל נגאל גם כן ביד חזקה, אך בסוד ה' אצבעות
משה זכה במצרים למ"ט שערי בינה. אך משיח יזכה גם לשער ה נ'
מצוות הזכרת יצי"מ- להמשיך כח מהיד החזקה שגילה משה, ובה יתחיל התיקון לעת"ל
משה יבוא עם תרין משיחין לקבל את שער ה נ'
"והמשכילים"- היודעים צירופי סוד התורה. "יזהירו כזהר הרקיע"- שמצירופי אותיות שבו, נעשו כל פרטי הבריאה
שורש כל צירופי התורה- בשלוש הויו"ת
תיקון חמישי
הגבלת כח ס"א
"דיה לצרה"
"ולכל היד החזקה"- דיה לצרה בשעתה
"היד החזקה"- מגבילה את כח הס"א, לפי הצורך והזמן
בגלות, תפילות על הגאולה לא נענות, בגלל הענן המכסה עליהן
בכח הדמעות מעבירים את הענן ואת כל החטאים
"והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע"- מכח הדמעות, שיוסיפו חן ושמחה להארת פניהם בגלות, השכינה מתגלית למי שזוכה לאור התורה, ושומרת עליו.
תיקון שישי
סוד הקמת המשכן
משה ושני המשיחים משלימים את תיקוני השכינה של כל שאר הצדיקים
"ויקם משה את המשכן"
" היד החזקה"- י"ד משד"י, "ולכל היד החזקה"נה"ימ דז"א והשכינה
"ולכל המורא הגדול"- ש' דשד"י, חג"ת דז"א
מטה משה רומז לשם שד"י ולמט"ט
"ולכל היד החזקה"- משכן שהקים משה במדבר
כאשר השכינה (כבוד ה') במשכן, אז גם הקדושה שורה בו
תיקון השכינה בסוד המשכן- ע"י כהנים לויים וישראל
הצדיקים פועלים לתקון השכינה עבור כלל ישראל, אך התקון לא נשלם אלא ע"י משה
מעשים שהשכינה שורה בהם- מתקבלים לפני המלך
"והמשכילים"- משה ותרין משיחין, המשלימים את תיקוניהם של "מצדיקי הרבים"
שמות הוי"ה ואדנות הם פנימיות וחיצוניות במשכן ובד' מחנות שסביב לו
תיקון שביעי
גילוי שכינה
בגלות, השכינה נתקנת בהסתר, אך הגאולה- בסוד גילוי השכינה
"היום הזה אחל תת פחדך ויראתך"
"ולכל היד החזקה"- במדבר. "ולכל המורא הגדול"- בזמן גילוי שכינה
לפני התקון – השכינה מסתתרת והיד החזקה עומדת כנגד הקליפות
לאחר התקון- גילוי שכינה ומורא גדול מפניה
כל עוד השכינה לא במקומה, היא לא יכולה להתגלות, וההנהגה- מצד צדיק (כמו בימי השופטים)
שאול- מצד צדיק, והשכינה אמנם התחברה בו בגלוי, אך דוד- מצד המלכות עצמה,
לכן בימיו השכינה הייתה במקומה ונמשכה למלכותו
הפרדת יסוד ומלכות, בימי ירבעם ורחבעם, הביאה לחרבן בית המקדש.
דוד קיבל לשון הרע ודיבר מתוך כעס וגרם להפרדת היסוד והמלכות
כל זמן שהיו ישראל במדבר- התחזק משה כנגד הטומאה בסוד "היד החזקה". אך במלחמת סיחון ועוג היה גילוי שכינה בסוד "במורא הגדול"
ה' גילה למשה בסנה את סודות ההנהגה והכנעת הס"א
תיקון שמיני
חיבור מב"י עם מב"ד
"וזאת ליהודה ויאמר, שמע ה' קול יהודה ואל עמו תביאנו, ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה"
"ולכל היד החזקה"- הי"ד דיהודה. " ולכל המורא הגדול"- ו"ה דיהודה. לפי גילויה, המלכות נכללת באות ד' ונתקנת מאותיות הוי"ה הסובבות אותה
תיקון השכינה- שהיא מתגלית בפני עצמה בכל אותיות "אדוני" ונעשית היכל לשם הוי"ה
תיקון התחיל בימי דוד ויושלם בזמן המשיח
שתי ידיים דעתיק יומין מתחברות בתרין מזלין למעלה, וז"ס חיבור תרין משיחין למטה
מב"י שולט בתחילה ואח"כ מתחבר אל מב"ד על מנת לשמור עליו. מב"ד הוא העיקרי והוא הנוטל את המלכות אך שניהם בחיבור אחד.
על ידי היד הכוללת שתיים שמקבל מב"ד, הוא נעשה מרכבה להם, ומב"י כמותו כי הוא מתחבר בו.
מב"ד- במלכות, לכן לו ראויה המלוכה מב"י- היסוד, ע"מ לחזק את מב"ד
על ידי מב"י ומב"ד נשלם הדיוקן העליון. כנגדם- עשיו וישמעאל שמסתירים את שלמותו
תחילת התקון- בחיבור צלם ודמות למעלה. והשלמתו- בחיבור תרין משיחין למטה
בכל מקום נמצא שם הוי"ה וכנגדו תרין משיחין- המתקנים הכל בסוד זכר ונקבה ואז אין אחיזה לס"א
תפילה בכוונה מחברת את כל העולמות
לאחר התכללות העולמות בתפילה, המשיח משלים אותה עבור כל ישראל
אם אדה"ר היה מחכה עד שבת, הרע היה חוזר לטוב ומב"י היה ניצול ממוות
תיקון חטא אדה"ר- במתן תורה שבו חזר הרע לטוב, ועץ הדעת (מב"י) נתקן והתחבר בעץ החיים (מב"ד)
ואז עץ החיים יכול להתגלות בעולם
חטא העגל החזיר את פגם עץ הדעת והוצרכה מיתה לדור המדבר ולמב"י כדי שבכך יתוקן הפגם
מב"י ניצל ממוות ע"י אריכות הגלות ותיקוניה ובזכות בעלי הקבלה
השכינה מצפה לראות מה יהא על מב"י באחרית הימים, ומעוררת עליו רחמים
לוחות ראשונים: מצד עץ החיים- שהוא הכלל, בלי מחלוקת
לוחות שניים: מצד עץ הדעת- פרטים, ימין ושמאל
מהשכינה יוצאים כל הדברים ומתפרטים: נשמות הצדיקים, כל הבריות והמלאכים
המלאכים- בבחינת דיבור (חיצוניות). ישראל – בבחינת קול (פנימיות)
לעת"ל התחברו האילנות וממילא גם הענפים, כיוון של יהי ס"א שגורמת לפירוד
בזמן הפירוד, במצרים- "חרפת נעורי"
בזמן החיבור, כשתעבור הס"א מהעולם- "אלוף נעורי"
גלות מצרים הייתה מיועדת להיות 400 שנה כנגד ד' קליפות, לכן לאחר שהתקצרה הוצרכו ד' גלויות.
בגלל שחטאו במדבר, הוצרכו 40 שנה שם, כנגד ד' הקליפות
מכיוון שלא נימולו השתעבדו תחת טומאת מצרים, ולא יכלו לסבול את כל אורך הגלות
ישראל נצטוו על דם מילה- להינצל מהקליפה. וע"י דם פסח- להתחבר בקדושה. אך מכיוון שהגלות לא נשלמה, לכן נמסרו שוב בידי הקליפה, לאחר חטא העגל ומרגלים
ד' המלכויות מתחזקות מהכוח שקיבלו במצרים. לעת"ל ישבר השורש (קליפת מצרים) וממילא הענפים (ד' המלכויות). וןז"ס מצוות זכירת יציאת מצרים
גם במדבר הושפעו מטומאת מצרים, עד שנימולו
לעת"ל הכל יתוקן ע"י חיבור מב"י עם מב"ד, וכולם יצאו מהגלות, ללא עיכובים, קטרוגים או ערב רב, לתקון שלם ונצחי
תיקון תשיעי
יראה ואהבה
"ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את ה' אלוקיך ולאהבה אותו"
"ולכל היד החזקה"- אהבה הכוללת יראה
"ולכל המורא הגדול"- יראה הכוללת אהבה
מי שאין בו אהבה ויראה, לא ראוי לעלות לפני המלך
ומי שיש בו יראה ואהבה, קוב"ה ושכינתיה שורים עליו
תיקון עשירי
משה מחבר ימין ושמאל
"משה ידבר והאלוקים יעננו בקול"
"ולכל היד החזקה"- שמאל. "ולכל המורא הגדול"- ימין.
"אשר עשה משה"- מצד עמודא דאמצעיתא, ושם כלל ימין ושמאל להשלים את תיקוני האבות כראוי
תיקון אחד עשר
אימא מחברת קוב"ה ושכינתיה
"הן לה' אלוקיך השמים ושמי השמים ו"
"ולכל היד החזקה"- אימא עילאה. רוח מחכמה סתימאה יורד לאימא ומחבר קוב"ה ושכינתיה והוא סוד הנבואה
ורוח הקודש
כל הטמאים מסתלקים מפני רוח זו
אימא (אות ה') נמצאת בתוקפה (יד החזקה) לחבר קוב"ה ושכינתיה
"ולכל המורא הגדול"- כשאימא מחברת את בניה, כל העולמות עומדים בדממה וביראה. לאחר החיבור, החיות עולות לקחת מהאור ומיד חוזרות
שישראל עושים רצון ה', הם נותנים כח לחיות/ לשכינה לעלות למעלה ולהוריד למטה כח וברכות עבור ישראל על ידי זכויותיהם של ישראל ד' החיות עולים כנשרים- ברחמים
הניגון שעלה בתפילה, מחבר נצח עם הוד, ויסוד עם מלכות
בתפילת שמונה עשרה נעשה חיבור קוב"ה ושכינתיה ע"י אימא ובשם ע"ב
וזה כתחיית המתים ממש לשכינה
היד החזקה- אימא המחזקת את כולם מפני הס"א
תיקון שתים עשר
הכנעת הס"א באש- בסוד החשמל
"כי באש ה' נשפט ובחרבו את כל בשר"
"ולכל היד החזקה"- חשמל. "ולכל המורא הגדול"- חיות אש ממללות
החשמל שומר על הפנימיות מפני הס"א, וכן יהיה לעת"ל כנגד גוג
מב"י יעשה נקמות בעובדי ע"ז, מכוח קו שמאל- בינה, גבורה, הוד ומלכות
מב"י יעביר את הס"א מהעולם בכח שם מ"ב, ומיד יפתחו שערי שכינה
החשמל סובב את עשר הספירות ואת ישראל ומצילם ממי שלא ראוי
ארבע סוגי מיתות צפויות לס"א ע"י החשמל, והן נרמזות בארבע אותיות "אדוני"
תיקון שלושה עשר
תיקוני השכינה ע"י ניגוני התפילה
"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'.."
"ולכל היד החזקה"- בית ראשון. "ולכל המורא הגדול"- בית שני
תחילת תיקון העולם- בבית ראשון. שלמות התיקון- בבית שלישי
בית שני- תחילתו של בית שלישי
כשכוחות הטומאה מסתלקים, השכינה עולה ע"י ניגונים
הניגון עולה בשש- בשמע ישראל. ויורד בשש- בשכמל"ו
פירוט עשר "הללויה" שבמזמור קמ"ח:
(1) "הללו את ה' מן השמים"- השירים המתעוררים בשמים בעקבות לימוד התורה
(2) "הללוהו במרומים"- שיר של מלאכי עליון
(3) "הללוהו כל מלאכיו"- השיר של הממונים על פרנסת העולם
הברכה נותנת כח למלאך הממונה להמשיך ברכות לאותו מאכל
מי שלא מברך- הס"א שולטת על אותו מאכל ומטמאה את מי שאוכל אותו
(4) " הללוהו כל צבאיו"- השירים שישראל מעוררים לפני ה', כדי להמשיך עליהם שפע של קדושה
(5) "הללוהו שמש וירח"- השיר ששרים לה', השמש והירח, השולטים על כל שאר הכוכבים
(6) "הללוהו כל כוכבי אור"- שאר הכוכבים והמזלות, שעומדים להמשיך שפע לעולם, להנהיג הכל כראוי
(7) "הללוהו שמי השמים"- השיר של העליונים, מתעורר כנגד הניגון שעולה מהרקיעים התחתונים, וממשיך לעלות
(8) " יהללו את שם ה' כי הוא ציווה ונבראו"- כל השירים עולים אל השכינה כדי לתקן הדברים כראוי, משום שהכול נמסר בידה (מאימא), להנהיג את העולם
(9) "הללו את ה' מן הארץ תנינים וכל תהומות"- אלו שמתחת לתחום הקדושה, שאין להם קיום אלא במה שלוקחים מתוך הקדושה
(10) "יהללו את שם ה' כי נשגב שמו לבדו"- כאן הכל נכלל בכללות אחת
כשבנה שלמה את בית המקדש- נאמר שיר השירים שכולל כל השירים העליונים. בזמן שהכוהנים היו מקריבים קרבן, הלווים היו מעלים אותו בניגון שלהם
"שיר למעלות"- רומז לו' קצוות וליסוד שמנוחתו בשבת
ניגוני התפילה הנאמרים בכוונה- מקשרים את כל המדרגות ומבערים את הרע מהעולם
תיקון ארבעה עשר
חיבור ישראל במב"י ומב"י במב"ד
"יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף אויביך, ישתחוו לך בני אביך"
"ולכל היד החזקה"- דוד. " ולכל המורא הגדול"- משיח.
דוד תיקן ממלכות עד אימא. שלמה העלה את השכינה לחכמה המשיח- שלימות התקון
דוד- כנגד י"ד מדרגות של עליית השכינה. שלמה- השלמת העניין כראוי
מב"י מתחבר במב"ד. חיבור יעקב (כל שבטי ישאל) עם יוסף (מב"י), מציל את יוסף (מב"י) מהס"א
שניים מזרעו של יוסף – שלא נאבדו- הם מסוד יעקב. אך זרעם- מסוד יוסף.
עשרה שאבדו מהם מסוד יעקב והם נתנו לס"א, אך תוקנו שנכללו בר' עקיבא. וז"ס מב"י שיכלול את כל ישראל ויתחבר במב"ד
תיקון חמישה עשר
המלחמה בנחש במסירות נפש!
השכינה מוכנה לסבול את הצער שהנחש גרם לה על מנת להיות עם בניה ולהצילם
"שלח ידך ואחוז בזנבו"
"לכל היד החזקה"- בזמן שיבוא המשיח
הידיים עולות ומתחברות במוחין להמשיך ברכות למטה. למעלה, הידיים נעשות אחת
הידיים משמשות להעלאת השכינה
כשסטרין אחרנין שולטים, הידיים רפות. אך על ידי חיבור המשיחין, הן בסוד היד החזקה
"ולכל המורא הגדול"- יום הדין הגדול. הדין יזכך את הצדיקים ויחריב את שאר הבריות, כהכנה לבנין החדש של העולם
הכרזת מלחמה על הנחש... בקשת עזרה מאליהו
ישראל מוסרים נפשם עבור קוב"ה ושכינתיה, והשכינה סובלת עבור ישראל
השכינה יורדת לתהומות החושך ע"מ להציל את ישראל ולכפר עליהם, אך לעולם הטומאה לא שולת בה
השכינה בגלות- בסוד פרה אדומה
ע"י הרוגי מלכות השכינה מעלה את ניצוצות הקדושה מתוך הטומאה
ישראל מוסרים נפשם להציל את השכינה מהנחש. הצדיקים צריכים להלחם בנחש ולהורגו, כפי שעשה משה בסנה
"ולכל היד החזקה"- בזמן שיבוא המשיח
כשיעבור הנחש מהעולם, יתחזקו האורות ויתוקן הכל
רשב"י התחיל את תיקון השכינה ורמח"ל משלים אותו ובזכותם מתקיימים כל העולמות
תיקון השישה עשר
השכינה שומרת על ישראל בגלות!
השמירה- בסוד "היד החזקה". השכינה גם בסוד "יד" המקבלת וז"ס בצדקה. וגם בסוד "די" וזה סוד תחום שבת וההבדלה. כמו כן יבואר כאן עניין רגלי השכינה.
"כי א-ל רחום ה' אלוקיך, לא ירפך ולא ישחיתך.."
"ולכל היד החזקה"- לשמור על השכינה בגלות כנגד כוחות הטומאה. השכינה מקבלת כל מי שרוצה לחסות בצילה והיא שומרת על ישראל
"ולכל המורא הגדול"- הכל יראים מהשכינה
השכינה היא האחרונה ולכן היא בסוד תחום שבת
הנשאר בתחום הקדושה בשבת זוכה לעטרות עליונות
השבת מבדילה בין ישראל לאומות
לעת"ל לא יהיה תחום לשכינה, כי הס"א תעבור מהעולם
לכן השומר שבת יזכה לנחלה בלי מצרים
הנותן צדקה, גורם לצדיק להשפיע ברכות לשכינה. וגורם לשכינה להיות מסוגלת לקבל יותר
מי שלא נותן צדקה, גורם לעצמו ולשכינה להישאר בריקנות וחסרון האור
"ולכל היד החזקה"- ה' מחזק את ישראל בגלות ע"י השכינה
"ולכל המורא הגדול"- יראה מפני מי שהשכינה שורה עליו
תיקון השכינה- ברגליה, שבהם תלויים העולמות התחתונים
לאחר תיקון רגלי השכינה בסוד שלושת הרגלים, רוח הקודש שורה על ישראל בשמחת בית השואבה
בזמן התקון יורדים גשמי ברכה מצד השכינה, אך בזמן הקטרוג יורדים אבק ועפר מצד הס"א, וצריך להסיר את הנעלים שנדבק בהם הרע הזה.
הסרת הנעלים- כדי שיתפשטו רגלי השכינה למטה ואיתם רוח הקודש
בזמן החורבן הרגליים נאספו למעלה, והעולמות חשבו להיחרב
גם בזמן הקטרוג, השכינה מחזקת את העולמות שלא יחרבו ע"י יד שמאל שלה
תיקון שבעה עשר
בגלות מתחזקים בזרוע שמאל
"חזקו ידיים רפות, וברכיים כושלות אמצו"
"ולכל היד החזקה" - הזרוע העליונה. "ולכל המורא הגדול"- השכינה שמתקשרת בה.
השכינה מתחזקת בשמאל העליונה ומחזקת בשמאל שלה
אם משה לא היה מתקן תיקון זה, העולמות וישראל לא היו מתקיימים ח"ו
תיקון השכינה- בחיזוק הידיים והתפשטות הרגליים ובסוד חיבור זכר ונקבה
תיקון שמונה עשר
חיזוק השכינה בכתיבת ספרים
"כתב זאת זיכרון בספר"
"ולכל היד החזקה"- חמישה חומשי תורה, ו ה' פעמים אור דמעשה בראשית. שורש כל הבריאה וכל התורה ב"אור" הנעלם
ו ב-"אור י"
"ולכל היד החזקה"- ה' אצבעות של היד, כנגד חמישה חומשי תורה
"ולכל המורא הגדול"- משנה וגמרא
כל חלקי התורה נרמזים באותיות הוי"ה:
תורה חדשה- כנגד אות י'. היא תורת האצילות שתתגלה לעת"ל. כולה סודות עליונים, ומיוחדת בהתחדשות התמידית שבה
אות ה'- תורה ומשנה תורה. כנגד בינה ותבונה.
אות ו'- שישה סדרי משנה. כנגד זעיר אנפין
אות ה' אחרונה- גמרא ירושלמים ובבלית, כנגד לאה ורחל.
השעבוד בגלות מתבטא בגמרא, אך על ידה יפסקו עמלקים מהעולם
קושיות שצריך לזרוק אותם כמו הס"א
קושיא שאין עליה תירוץ עד לעת"ל
קושיא בשביל התירוץ
קושיא- לטעמיך. לגרש את הנחש מכל מקום
"קשיא"- אין כח לתרץ אותה עד לעת"ל
"תיקו"- אין עליה תירוץ, עד שיבוא אליהו לעת"ל
"תיובתא"- מהדברים הנעלמים ששורשם באימא שתתגלה לעת"ל
בתחילה, מסירת תושבע"פ הייתה תלויה בלב. בהתגבר הקלקול, חוזקה תושבע"פ ע"י הכתיבה
וכל הספרים במשך הגלות הם חלקים בתיקון
תיקון תשעה עשר
המלחמה בנחש- מכוח אימא וחיבור קוב"ה ושכינתיה
"ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה.."
"ולכל היד החזקה"- זרוע שמאל המתחברת באימא
משה הכין את המלחמה בנחש לגרשו ממחנה הקדושה
כשהזרוע לבד- היא יד כהה המחשיכה. אך ע"י אימא, היא "היד החזקה" המשמחת, ואז הס"א מסתלקת
לעת"ל השכינה תתחזק להילחם בטומאה מכוח אימא, ואת כלי המלחמה תיקח מן המלך
"ולכל המורא הגדול"- השכינה שמתחזקת ע"י יד ימין
הקב"ה מחזק את השכינה בגלות. לעת"ל היא תתחזק מצד אימא
המקווים ומצפים למלך, גורמים שלא יתרחק מהשכינה. ואז יורד שפע לישראל והצדדים הרעים נכפים
תיקון עשרים
מלך וכהן גדול
"שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלוקיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא"
"ולכל היד החזקה"- מלך. "ולכל המורא הגדול" - כהן.
מלך- תיקון הגוף. כהן- תיקון בסוד העבודה, בסוד הנשמה
המלך הוא כיסא כבוד לשכינה ובו התקון של כל העם
הגרים יתקנו תיקון של רק לעתיד לבוא
לעתיד לבוא הגוף יתוקן, אך עד אז גר לא יוכל להיות מלך כי גופו נבנה מתוך הטומאה
"ולכל המורא הגדול"- כהן גדול, מצד החכמה שמשם יראת הרוממות והוא גורם לטהרת העולם
בגלות אין כהן גדול כי נפסקה העבודה אך שאר הכוהנים נשארו לברך על ישראל
תיקון עשרים ואחת
גאולת מצרים הושלמה במתן תורה
"ויהי למטה בכפו...ויוציאה והינה ידו מצורעת כשלג... ויוציאה מחיקו והינה שבה כבשרו"
"ולכל היד החזקה"- יציאת מצרים ומראה הסנה
משה הכין הסנה את הכנעת הנחש והיציאה מהגלות
"ולכל המורא הגדול"- במתן תורה. ישראל יצאו משעבוד הס"א על ידי דם המילה. ע,י דם פסח התחילו להיכנס לקדושה. על הים נכבשה הס"א תחתיהם. ובמתן תורה הושלם התיקון ונקשרו בשורשם לעולמים
הס"א מתחזקת רק כשאור הקדושה נסתר
השכינה מראה את אורות המלך למטה בדרך נבואה, ועל ידה מסתכלים בסודות עליונים
תיקון עשרים ושנים
משה הכין את אפשרות הנבואה עבור כל ישראל
מתוך החיבור עם המלך, השכינה מגלה מראות נבואה
"והיה אחרי כן, אשפוך את רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם..."
"ולכל היד החזקה"- השכינה שממנה מתגלים מראות הנבואה
לפי זיכוך הגוף, כך אופן קבלת הנבואה
הקבורה- לתקון הגוף. אך גופו של משה כבר היה מתוקן לכן מקום קבורתו לא נודע
כשהמלך נסתר מהשכינה, הסטרין אחרנין מחשיכים את אורה. אך אז היא שומרת כמסך בניהם לבין המלך
"ולכל היד החזקה"- גילוי הסודות ע"י השכינה בקריעת ים סוף
"ולכל המורא הגדול"- הנבואה לעתיד לבוא, שתהיה מכוחו של משה
תיקון עשרים ושלוש
חיבור הכל בבית המקדש, והעלאת הכל ע"י אש המזבח
"ופחדו אל ה' ואל טובו"
"ולכל היד החזקה"- בית המקדש, מקום חיבור הכל
"ולכל המורא הגדול"- האש שיורדת על המזבח מלמעלה
בניין בית המקדש מחבר את כל המקומות כאחד, כי שם נכלל הכל
השפע מבית המקדש מגיע לבית דוד ומשם לכל ישראל
הדברים של שלמה- מכוחו של דוד
פילוג בממלכה- שכפרו בבית דוד
הכל יחזור להתחבר בבית המקדש, וגם שני משיחין, שיהיו חיבור אחד בניהם
"ולכל המורא הגדול"- אש המזבח, שאינה נפרדת מהמזבח לעולם, ורק על ידה עולים הקרבנות
ביום הכיפורים נוספת מערכה נוספת על המזבח- מצד אימא
תיקון עשרים וארבעה
מטרת העונשים: תיקון המדרגות העליונות
תיקון מדרגות- ע"י העברת הפגם מהן- בזמן הגלות
לעומת תיקונם בזמן חבלי משיח
"בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת על ה' אלוקיך ושמעת בקולו"
"ולכל היד החזקה"- שמירת ישראל בגלות
"ולכל המורא הגדול"- פחד ישראל בזמן חבלי משיח
עונש הוא תיקון למדרגה העליונה שנפגמה
התוכחות הראשונות- מצד רחל, והקב"ה אמרן
התוכחות השניות- מצד לאה, ולכן משה אמרן
האומר דבר בשם אומרו- ממשיך הארה מלמעלה
משה רצה לומר את התוכחות לתקון המדרגות ולטובתן של ישראל
"ולכן המורא הגדול"- מפני גודל הצרות בסוף הימים
תיקון כל המדרגות כאחד, יביא להתגברות הצרות, עד שברגע אחד יתגלה האור לגאולה השלימה
תיקון עשרים וחמישה
ייחוד קוב"ה ושכינתיה ע"י אימא
סוד קריאת שמע!
"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"
"ולכל היד החזקה"- כ"ה אותיות הייחוד
סוד פס' "שמע ישראל": קוב"ה ושכינתיה המחוברים תמיד ע"י אימא
הזכות של קריאת שמע תציל את ישראל מכל צרה, מצד הבינה
"ולכל המורא הגדול"- יראה (מסירות נפש) ואהבה (דביקות) שבמילה "אחד"
למרות שלא נגאלים מיד ע"י הייחוד בקריאת שמע, אך התיקונים נשמרים עד לעת"ל
חיבור קוב"ה ושכינתיה ע"י אימא, בקריאת שמע, בתורה ובסוכה
לעת"ל, כמו בשבועות, נכנסים ישראל בסוד הייחוד, מכוח אימא
תיקון עשרים ושישה
סוד מצוות עשה ומצוות לא תעשה
"מגדל עז ה' , בו ירוץ צדיק ונשגב"
"ולכל היד החזקה"- רמ"ח מצוות עשה. ע"י מצוות עשה מייחדים קו"ש
"ולכל המורא הגדול"- מצוות לא תעשה
העובר על מצוות לא תעשה גורם לס"א להיאחז בשכינה
תיקון עשרים ושבעה
עליית השכינה עד הכתר
"והיה אור הלבנה כאור החמה"
"ולכל היד החזקה"- שכינה. "ולכל המורא הגדול"- שתי זרועות
משה העלה את השכינה עד חסד וגבורה. במתן תורה חיזק אותה בבינה. דור השלימה בבינה,
שלמה העלה אותה עד החכמה
לעת"ל משה ישלים את השכינה עד הכתר
לאחר עליית השכינה עד הכתר, שניהם היו נודעים בהשוואה אחת
תיקון עשרים ושמונה
תיקון הגוף
העברת הזוהמא מהגוף, והערב- רב מתוך ישראל
"וראו כל בשר יחדיו"
"ולכל היד החזקה"- מצד הנשמה. והיא בצלם של מעלה ממש
ובכוחה לעלות ולהיכנס כל מקום כרצונה
"ולכל המורא הגדול"- מצד הגוף, הגוף צריך להיות משועבד לנשמה ולא להפך
במתן תורה תוקנו הנשמה והגוף. בחטא העגל שבה הזוהמא, אך לא כמקודם
במוות, גוף נטמא עד שמתעכל העפר ונטהר.ובתחיית המתים- התקון השלם
המוות- להעביר הזוהמא. לכן לעת"ל לא יהיה מוות כי לא תהיה ס"א
ישראל נטהרים מהערב- רב מעט בכל דור
הנדודים במדבר ובגלות- עד שייתמו מתוך ישראל כל הערב-רב שהתגיירו
הערב-רב גרמו להתגברות גאוות הגוף וחיזוק הס"א
לעת"ל הבשר יתקדש הקדושה עליונה
תיקון עשרים ותשעה
פקידה וזכירה
"מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון"
"ולכל היד החזקה"- פקידה. י"ד משד"י. התחזקות השכינה בעודה בתוך הקליפות
"ולכל המורא הגדול"- זכירה. כאשר בשכינה מגיעה לשלמות
בשכינה מסתתרת בגלות בסוד אות י' משד"י שלא מתגלה
בשעה (בשכינה) יש התפרטות לחלקים ורגעים, ובכל רגע יש רע"ג מדרגות
הרוגז על ישראל נמשך רגע אחד משעה, וסודו בהוד השכינה, וממנו מתחזקים כל הטמאים
הרוגז לא נמשך רג"ע שלם אלא "כמעט רגע" בסוד עב"ר
כשהסטרא אחרא מתחזקים השכינה מסתתרת
בפקידה- הולכת ומתמלא עד שנפתחת. בזכירה- עולה מהקליפות להתחבר במלך פקידה- בשמאל. זכירה- בימין.
ע"י אברהם השכינה נקשרת בימין. וזכותו מגינה על ישראל בגלות
ע"י אברהם תהיה לישראל ולעולם כולו מנוחה שלימה והתחדשות לעת"ל
לעת"ל הברכות נמשכות מג' אבות אל הצדיק ותרין משיחין ואל כל ישראל
תיקון שלושים
התגלות האור הגנוז
האור הגנוז יתגלה בגאולה מתוך חיבור קו"ש, בנין בית המקדש וחיבור תרין משיחין. וז"ס השלום שיעשה אליהו הנביא
"כי ה' יהיה לך לאור עולם"
"ולכל היד החזקה"- ירושלים (בסוד השכינה) שתופסת בכל המדרגות של כל השבטים, לקשור אותם כאחד
"ולכל המורא הגדול"- בית המקדש. המורא מפני המלך הגדול ששורה שם
לעת"ל הגאולה תהיה מצד הזכר ולכן לא תהיה אחריה גלות
בית המקדש יבנה מצד זכר ונקבה בסוד תרין משיחין
אליהו הנביא יגלה את הצדיק ויקשר אותו בשכינה להאיר בה
בגלות קב"ה פועל בהסתר, והעליות והירידות הן מצד השכינה. לעת"ל הכל מצד קב"ה, וללא הסתר
באליהו יש בחינה מצד השכינה (בסוד שם ב"ן) ובחינה מצד צדיק (בסוד פנחס)
לכן הוא זה שיוכל לחבר קו"ש ותרין משיחין
בגלות, הס"א מסתירים את אור השכינה. בגאולה הם משתעבדים תחת השכינה ומתגלה האור הגנוז.
בגאולה- אורות חדשים יאירו בשכינה. משיח- שלימות התיקונים של כל שית אלפין, כדי להגיע לשבת
תיקון שלושים ואחת
חיבור ישראל בשרשם
התקשרות זאת מלמטה למעלה נעשית לפי סדר העברת השפע מלמעלה למטה: בית המקדש, תרין משיחין, שרי אלפים וכו'
"ולכל היד החזקה"- העברת הערלה בזמן הגאולה. כמו שהייתה העברת הערלה במצרים והתקשרות בשורשים עליונים במתן תורה, כך יהיה גם לעתיד לבוא
לאחר שה' נתגלה ושמעו את קולו, נתדבקו בו בדבקות שלימה
"ולכל היד החזקה"- להעביר הטומאה מישראל
"ולכל המורא הגדול"- כאשר יתגלה המלך, ומאז יתדבקו בו כולם לעולמים
ובאותו יום יקריבו קורבנות לחבר הענפים בשורש, כמו שהיה במתן תורה
הרמח"ל מאיר בעולם, וממנו מאירים אחרים לכל צד
עצת יתרו למשה- להנהיג לפי הסדר העליון, בסוד שרי אלפים וכו'
יתרו לא רצה לחזק את מצרים, לכן זכה לעשות הסדר הנ"ל בישראל
גם לעת"ל הכל יסתדר בסדר זה
"ולכל המורא הגדול"- בגילוי קוב"ה ושכינתיה בבית המקדש, על תרין משיחין, ומהם יקבלו כולם שיבואו בג' רגלים ובקהל.
תיקון שלושים ושנים
הגאולה בכח "אל שד"י" ע"י משה
"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי.."
"ולכל היד החזקה"- בזמן שנכנסו לארץ ישראל. משה היה אמור להכניס את ישראל ב "אל שד"י" בלי מלחמה אם לא היו חוטאים
"ולכל היד החזקה"- בגלל קטרוג הס"א, יהושע הכניסם לארץ בשם "אלוקים", אך הכל מכוחו של משה
לעתיד לבוא ישלים משה את התקון
"ולכל היד החזקה"- להוציא את הטמאים מהארץ
"ולכל המורא הגדול"- פחד של הטמאים מפני ישראל שיושבים בארץ ישראל.
אם ישראל לא היו חוטאים בארץ, תיקון זה היה בכל זאת מצליח
תיקון שלושים ושלושה
סוד קריאת התורה
ע"י קריאת התורה בציבור ממשיכים שפע מצד אבא ואימא.
פרטי עיבור החודש והשנה רומזים להארת אימא אל קוב"ה ושכינתיה.
"ויהי קול שופר הולך וחזק מאד, משה ידבר ואלוקים עננו בקול"
"ולכל היד החזקה"- בזכות שהוסיף משה יום אחד מדעתו, ישראל נכנסים בלי רשות, כי הם חסידים העושים לפנים משורת הדין, ועל ידי זה יזכו לתורה חדשה
"ולכל המורא הגדול"- ככל שיתגבר גילוי המדרגות העליונות, כך משה קירב אליהם את ישראל יותר ויותר
ככל שישראל חשקו להתדבק יותר, כך המדרגות התגלו להם
הכל נקשר כאחד באימא, לעלות מעלה, וז"ס עבודתם של ישראל
השכינה נתקנת ונראית בסדרים ולבושים, לפי הגלויות והזמנים השונים
סדרים שונים היו בזמן המשכן המדבר ובזמן דוד, אך הסדר השלם יותר היה בזמן שלמה
שלמה הצליח להכניס את הארון לקודש הקדשים רק לאחר שהזכיר את מעמד הר סיני במילים "ה' צבאות"
"ולכל המורא הגדול"- במעמד הר סיני, ישראל הוכנו לכל הסדרים שהשכינה תתגלה בהם
"והמשכילים"- טעמים ונקודות המתגלים בקריאת התורה. "יזהירו כזוהר הרקיע"- תגין ואותיות שבס"ת
מטרת ברכת התורה- לתת לעולה כח לתקן למעלה
עניין הברכה- קבלת רשות מאימא. וצריך לכוון בה לעורר התקון למעלה
בצירופי השמות אפשר להמשיך מלמעלה אור חזק. לכן ספר תורה צריך להיות מדויק אותיותיו
כל סודות הנבראים נכללו בחמשת ספרי התורה, בסוד אימא הנרמזת באות ה'
סוד העיבור הוא סוד הנהגת העולם, ונודע רק לישראל
השמש רומזת לקב"ה שמנהיג את העולם
שורש הנשמות ושורש כל בריות העולם- בסוד 12
הירח רומז לשכינה שמוציאה לפועל את מעשי הקב"ה
עיבור הירח- מכיוון שסיבוב השמש ארוך יותר
אימא לא עוזבת את קודש בריך- הוא ושכינתיה. ז"א מקבל כוחו מאימא.
וז"ס עיבור החודש: ר"ח- מצד ז"א. יום נוסף בר"ח- מצד אימא
5 חודשים המלאים- מצד אימא. 2 המשתנים- אחד מצד ז"א, ואחד מצד אימא
שניהם מלאים- כשאימא מחזקת את הארתה
שניהם חסרים- כשאימא מסתירה את הארתה
עיבור השנה בסוד אימא השומרת על נוקבא
כאשר אימא מתגלית יש 13 חודשים בשנה
החיות שמקבלים הבנים מאימא- בסוד הגלגול. כשנשמה הבאה בגוף, נסתרת בו ומחייה אותו
תוספת הארה מאימא, המתגלית בבנים- בסוד עיבור נשמה
סודות אלו שמצד אימא שייכים רק לישראל ואסור לגלותם לגויים
חיבור שקיים תמיד בין אימא לז"א מתגלה בשנת העיבור או בחיבור פרשיות
חלוקת הפרשיות משפיעה על הנהגת העולם, ע"י העולים לקרוא בתורה. וז"ס ההבדל במספר העולים בין שבת לבין שאר הימים
כל פרשה היא כללות אחת של צירופי שמות, הכוללים כל הדברים שבעולם, ועל פי זה נקבע מס' הפסוקים שבה
חיבור צירופי התורה נעשה על ידי אבא ואימא. ולכן יש פרשיות פתוחות וסתומות
בכל פרשה יש תיקון עליון, לפי צירופי השמות שבה, המסדרים את המשכת ההארה לממונה של אותה פרשה, ואת הכח המתחלק לכל המחנות שתחתיו
לאחר שקרא, צריך לגלול את הספר ולהחזיר פניו לימין ולברך
בקריאת התורה מתגלים הטעמים והנקודות. וגם הם נתנו בהר סיני
משה דיבר בטעמים ונקודות להמשיך הדברים מלמעלה למטה בתיקון שלם
הפה שנפתח לתפילה מעורר פתיחת השער העליון, שיש בו שתי דלתות נצח והוד כנגד שתי השפתיים
קביעת המזוזה- בימין, שרומז לנצח, ובו השכינה נשמרת
כשהשכינה נקשרת במב"ד, אז מב"י שמור ממוות ויכול לגאול אותה, כשהוא גם כן נקשר במב"ד
שער היראה. קבלת עול מלכות שמים בציצית ותפילין
שער הניגון. פסוקי דזמרה ברצון לב ובשמחה
שער הברכה. "ברכו" לפתוח את שער ההיכלות להעלות את השכינה
שער התפילה. מי שפועל לתיקון השכינה- תפילותיו מתקבלות
שער התורה. על ידי קריאת התורה בציבור, התורה מתגלה ונמסרת לישראל
תיקון שלושים וארבעה
מב"י עוקר את הס"א
"סיני ועוקר הרים"
היד- פלפול. בסוד מב"י . המורא- בקיאות. בסוד מב"ד
מב"י עוקר את הס"א, אך מקבל כוחות ממב"ד
מב"י גורם לחידוש הקשר בין הצדיק והשכינה
תיקון שלושים וחמישה
לימוד התורה גבוה ממעשה המצוות
"נר מצווה ותורה אור"
היד מצוות. בסוד שם אלוקים. המורא- תלמוד תורה. בסוד שם הוי"ה
מעשה המצוות מחזק את השכינה. לימוד התורה מגיע עד ראש לכל המדרגות
המצוות מחברות את הצדיק לשכינה
העמוד השמאלי נקרא בשם השייך לימין- בעז, ע"מ לכלול ימין בשמאל
בעז נקשר בד' מדרגות, וכן השכינה, ואז מתחזקת בו בסוד היד החזקה
היד- מצווה הנעשית ביראה ואהבה גורמת לחיבור או"א וזו"ן
על ידי לימוד התורה, חכמה סתימאה מאירה בשכינה
תיקון שלושים ושישה
הציפייה לגאולה
"קווה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקווה אל ה'"
היד- האמונה החזקה בזמן הגלות והצפייה לגאולה
מי שמצפה גורם לאור העליון להתקרב אליו ומתחזק הקדושה
המורא- המצפה לגאולה גורם יראה גדולה לאומות העולם
תיקון שלושים ושבעה
זכות אבות ומלך המשיח
"זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך"
היד- משה מחזק זכות אבות לטובת ישראל
המורא- משה מחזק את מלך המשיח שסובל ייסורים בשביל ישראל
תיקון שלושים ושמונה
כיבוש הארץ
תיקון השכינה- ע"י הימצאותם של כל ישראל בארצם
"בונה ירושלים ה' נידחי ישראל יכנס"
היד- כנגד המקטרגים- בזמן ביאת הארץ וכיבושה
המורא- של החיצונים מפני ישראל שנחלקה הארץ לשבטים
אימא ממלאה את האותיות ע"י הקוצין ומתגלה עליהם בסוד התגין
ע"י המעשה בשקתות המים, הפריד יעקב בין הגויים לבין ישראל
הקוצים התפשטו מאימא בסוד הדין, להעמיד הכל בגבולו
סוד הקדושה- בדביקות ואחדות. אך הסטרא אחרא- בפירוד
סוד הנקודות- אימא מנהיגה את הזו"ן
סוד התגין- הקשר התמידי בין אימא לזו"ן
קריעת הירדן והכנעת הכנענים מכוח הנקודות ומצד אימא
סידור המלאכים- בעשר כיתות, לפי מדרגותיהם, ועפ"י ד' מחנות השכינה, לפי עבודתם
חלוקת המלאכים לארבע, מתפרטת ע"פ כ"ד צירופי שם אדנות
סדר השבטים במסעות, מקביל לסידור המלאכים
סדרי הס"א מקבילים בתבניתם לסדרי הקדושה, אך מוגבלים במקומם
לעת"ל ייהרס מקום שליטת הס"א, ויתאספו לתקוף את הקדושה
היד- כנגד ל"א מלאכים שיתאספו לתקוף את ישראל בזמן כיבוש הארץ לאחר שנשבר מקום שליטתם
החיות מתמלאות מזוהר הרקיע ואז נוצצות ככוכבים. ומלאכים לוקחים ניצוצות אלו לפעול בהם בעולם
היד- שניתנה לישראל בזמן יהושע, להכניע שמש וירח וכוכבים בקליפה, ומאז הקדושה שולטת
היד- בזמן שנכנסו ישראל לארץ, כנגד שבעה עממים
ארץ ישראל נחשכת בגלל הגויים שעליה אך לא נטמאת אלא מחטאיהם של ישראל היד החזקה מסלקת את החושך ממדרגות הקדושה ואת הגויים מן הארץ, וגם טומאתם (הצרעה)
תיפול עליהם לאבדם
הטומאה התחזקה מצד שמאל בסוד מצוות ל"ת, ודווקא משם סופם של הרשעים ושל נוק' דקליפה- ע"י שם "י- ה"
היד- כנגד המקטרגים, בזמן כיבוש הארץ
המורא- על כל האומות, בזמן שישראל במנוחה בארצם ובית המקדש קיים
בגאולה, כל ישראל צריכים לעלות לא"י ומשם להתחבר בשכינה
צירופי המילה "אוי"- משמות הוי"ה ואהי"ה
מכיוון שישראל בגלות הם לא גורמים חיבור קו"ש, ומכיוון שהם עומדים מחוץ לשכינה, הקב"ה רחוק מהם
בגאולה, ה' יבנה את השכינה על ידי ישראל, ואחר כך יחזיר אותם למקומם
הנשמה בחו"ל היא כמי שאין לו לבוש השומר מפני כוחות החיצונים, ולכן שם הם שולטים עליה
בחטא העגל נלקח לבוש זה מעם ישראל, אך לעת"ל יוחזר להם ויאיר עליהם מתוך הייחוד העליון
תיקון שלושים ותשעה
עליית השכינה וגאולת ישראל ע"י תיקוני הרמח"ל
"והעם ההלכים בחושך ראו אור גדול"
היד- מסירות נפש של משה להוציא את ישראל מס"א לאחר חטא העגל
המורא- של הס"א מפני דור המדבר והעיקר מפני משה, שנקברו במדבר לכפות את הסטרא אחרא, בעקבות חטא המרגלים
השכינה היא סוף המעשה והיא גם תחילת המחשבה
שי"ן בשלשה ראשים ז"ס השכינה בשורשה. שי"ן בארבעה ראשים ז"ס השכינה למטה
כשהשכינה מתחברת בחג"ת היא עולה בהדרגה עד שרשה- בג' רישין, ומשם מורידה שפע לעולם כולו
אורו של עתיקא מתחדש תמיד ומוציא פירות
הסטרין אחרנין מקבלים רק את הנדחה לחוץ עבורם, ולא עושים פירות
תחילת עליית השכינה- על ידי הקבלה שמתגלה בשבעים תיקונים של הרמח"ל!
על ידי תיקוני הרמח"ל מעלים את השכינה מהגלות להחזירה לבעלה, ומתעורר אור מחכמה סתימאה לגאולה שלימה
תפקיד אליהו בגאולה: לעורר את האבות ולחברם עם ישראל
ישראל שולטים ע"י המלאכים כי שורשם גבוה יותר
תיקוני הרמח"ל מאירים את החושך שלפני הגאולה!
תיקון ארבעים
התגלות הספר "תיקונים חדשים" של הרמח"ל
הספר "תיקונים חדשים" הוא המאור הגדול שמפניו הס"א בורחת ונשברת
"המאור הגדול לממשלת היום"
היד- הקב"ה בקע בחזקה בס"א לגלות ספר זה
המורא- (המאור הגדול), ע"י חיבור זה יתגלה אור הקבלה והרבה התקרבו לה', ואז עבור הס"א מהעולם ויתגלו תיקוני השכינה הנסתרים
מב"י מתחיל בנקמה, קב"ה ממשיך ומב"י משלים
שם אלוקים יעלה לשורשו- לאימא, וכל הס"א ישברו מפניו, כפי שהיה במצרים
לעת"ל יתגלה ייחודו יתברך: שהכול נכלל בשם הוי"ה ואין אחר ששולט בעולם
תיקון ארבעים ואחד
קטרוג הס"א בזמן עליית השכינה מהקליפות
"הישמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו"
היד- בג' ימי הגבלה, הוגבלה הס"א, ומשה עלה חזקה להר וכלל את כל ישראל איתו כאחד
המורא- של מלאכי השרת מפני השכינה ששרתה על משה, כשעלה לקבל את התורה
כל חלקי התורה וסודותיה נקשרים כאחד- בשכינה
בהר סיני היו נמצאים כל נשמות ישראל וכל המלאכים- לתיקון השכינה בפנימיות ובחיצוניות
במעמד הר סיני השכינה ירדה לתקן את העולם ולכפות את הס"א
מכיוון שישראל לא היו שותפים פעילים בתיקון, לכן עד שהושלם נאסר עליהם לנגוע בהר
וכן בעניין יציאת הארון מפלשתים ויציאת ישראל ממצרים, התיקון לא נעשה ע"י העם אך משה תיקן עבור כולם
תיקון ארבעים ושנים
חיבור זכר ונקבה
חיבור קו"ש גורם לחיבור עליונים ותחתונים ואז אין מקום לס"א
"זכר ונקבה בראם.. ויקרא את שמם אדם ביום הבראם"
היד- לתקן עולם במתן תורה
המורא- של האומות מפני הלבוש שקיבלו ישראל מצד השכינה
חיבור (תיקון) כל העולמות והספירות תלוי בייחוד קו"ש
בכל מקום שמתגלה היחוד, הס"א לא יכולה להתחזק
"עשרה"- ז"ס החיבור התמידי של קו"ש, ללא אחיזת הס"א
תיקון ארבעים ושלוש
ע"י תיקון השכינה ינצל מב"י ממוות
הצלת מב"י בעקבות: חיבור קו"ש, עליית השכינה, חיבור מב"ד ומב"י והארה מא"א
"עתה ידעתי כי הושיע ה' משיחו"
היד- חמש דיברות בשמאל, המורא- חמש דיברות מימין
הלוחות- בסוד שם הוי"ה במילוי ב"ן
בעוה"ז יש אור וחושך אך לת"ל יתגלה אור מח"ס, מב"י יתחבר אל מב"ד וינצל ממוות
משה כבר הכין את התיקון שיעשה בזמן המשיח- לייחד השכינה בבעלה
השכינה עולה להביא חיים למב"י
תיקון ארבעים וארבע
עליית השכינה עד כתר עליון
מב"י ניצול ממוות ע"י שמתחבר במב"ד ואז מכניע את הקליפות לנצח
"נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים".
מב"י ומב"ד הם בסוד הידיים של השכינה
היד- חמש דיברות בשמאל, המורא- חמש דיברות מימין
צירופי שם הוי"ה העיקריים" ע"ב צירופי ג' אותיות מהמילוי י"ב צירופי אותיות הפשוט
ישראל והשכינה עלו עד א"א ומשם נתנה התורה
התורה ניתנה לאוכלי המן אשר אין בו פסולת היוצאת מהגוף
ישראל לא החזיקו בתיקון לכן לא נשלם, אך יושלם לעת"ל כשהשכינה תעלה עד כתר עליון
השכינה היא ההתחלה והיא הסוף, לכן בה נקשרות כל המדרגות ונקבעים שיעוריהן כשהשכינה תעלה עד כתר עליון, מב"י יתחבר במב"ד וינצל ממוות,
יכניע את הקליפות ויושלם התיקון לנצח
תיקון ארבעים וחמישה
עליית השכינה במתן תורה עד עתיקא קדישא
תלת קטרין דמהימנותא.
"והייתם לי סגולה...ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי גדול..."
היד- ז"א. המורא- א"א.
במתן תורה עלו זו"ן וישראל עד עתיקא קדישא.
תיקון ארבעים ושישה
כל הטוב שנסתר בגלות, יתגלה בגאולה
"הודיע ה' ישועתו, לעיניי הגויים גילה צדקתו"
היד- יציאת השכינה מחולשת הגלות.
המורא- האור שנגרע מישראל בגלות, יתגלה ברגע אחד
בגלות- השכינה נקראת "סתומה", מפני הקטרוג, אך בגאולה יתגלה כבוד השכינה לעיני כל.
כל החסד שנגרע מישראל, וכל התיקונים שנעשו בגלות, הכל יתגלה בגאולה
תיקון ארבעים ושבעה
הכל לטובה
השפע הרוחני שנועד לשמירה על ישראל והשכינה, בזמן הגלות, לא יפסק בגאולה
"ואני יהיה לה נאום ה'. חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה".
היד- חומת אש סביב. המורא- ולכבוד אהיה בתוכה.
בגלות, השכינה שומרת על ישראל מכל צד. כנגד זה, לעת"ל, הקב"ה יפרוס כנפיו סביב לה, להראות כבודה וחיבתה בעיניו
אפילו בגלות, ישראל דבקים תמיד בקדושה ובפנימיות.
מלאכים עבדים מבחוץ. ישראל- עבדים שבפנים.
ע"י הדבקות שנצרכה ע"מ לשמרם בגלות, קיבלו ישראל תוספת כח לתקן תיקונים עליונים יותר.
בגלות, א"א שומר את השכינה, וכח זה לא יפסק ממנה אפילו בגאולה.
תיקון ארבעים ושמונה
מטרת תחיית המתים
"יחיו מתיך...וארץ רפאים תפיל"
היד- הצדיקים שיחזקו את העולם בזמן הגאולה
המורא- ההרוגים על קידוש ה' שיקומו לתחיה יעוררו את המדרגות העליונות לעשות נקמה ברשעים
תיקון ארבעים ותשעה
חיבור בית המקדש שלמעלה עם בית המקדש שלמטה
"ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו"
היד- בית המקדש שלמטה.
המורא- בית המקדש שלמעלה. כשמתחברים בניהם.
אפילו בגלות ישראל קשורים בבית מקדש העליון
כשיתחברו, בית המקדש העליון יהיה הפנימי ובית המקדש התחתון יהיה החיצוני
תיקון חמישים
תפקיד אליהו משה בגאולה
ע"י 70 תיקונים אלו יישברו 70 שרי האומות בפני השכינה, והאומות שלהם יפלו תחת ישראל
היד- אליהו הנביא שמחבר את ישראל אל שורשם ומחזק את הקשר בין העליונים ותחתונים.
המורא- משה שיבוא בגאולה עם שני המשיחים וישרה את השכינה בעולם.
תיקון חמישים ואחד
דוד והמשיח מתקנים את השכינה
היד- דוד המלך שיבוא בגאולה ויישברו לפניו כמה אומות
המורא- מלך המשיח, והוא ישלים את תיקון השכינה שהתחיל בו דוד.
תיקון חמישים ושתיים
שלבי הגאולה
1- גילוי אורות עליונים. 2- יום הדין הגדול. 3- תיקון העולמות בהדרגה עד להתחדשותם
היד- חמש מדרגות עליונות שיתחזקו לגלות אורותיהם בגאולה.
המורא- יום הדין הגדול
תיקון חמישים ושלושה
סוד חבלי משיח
הצרות שיבואו על ישראל בחבלי משיח, הן ביטוי לתיקון המדרגות העליונות שיתגלו בגאולה, ויתחברו כנגד אומות העע"ז, ואחר כך יאירו על ישראל.
"והייתה מנוחתו כבוד"
היד- שיתגלה המשיח, האורות העליונים יתגלו לחזק את ישראל שלא יפחדו מחבלי משיח.
המורא- לאחר חבלי משיח יתגלה אור גדול יותר ויישברו עע"ז
בגאולה יתגלה "ישראל" וגם בחינת "יעקב" בסוד ו' שתתגלה בו
דווקא בזמן שהמדרגות העליונות יתחילו להתקן, יבואו צרות על ישראל, וכ"ז סוד מב"י בשמאל
המורא- מב"ד בימין
היד- כל מדרגות הדין שעברו על ישראל יתחברו כאחד כנגד גוג הרשע
המורא- אחר כך, כל המדרגות יתחברו להאיר על ישראל תיקון חמישים וארבעה
התגלות סדרי המרכבה
כשם שהתגלתה המרכבה לעיני כל ישראל בהר סיני, כך תתגלה לעיניהם לעת"ל, בתיקון השלם.
"רכב אלוקים רבתים אלפי שאנן א- דני סיני בקודש"
היד- החיות והכיסא (חג"ת נה"י). המורא- הרקיע של גבי החיות והאדם (כחב"ד)
המרכבה התגלתה לישראל בזמן מתן תורה, בכל מדרגותיה
הכיסא עולה והרקיע יורד ומתפשט למטה, לכן הכיסא נראה למעלה מהרקיע
הכיסא מקבל מהרקיע, ואילו כל החיות ומחנותיהם מונהגים ע"י הכיסא
השם אד-ני חתום בלב המלך. והשם הוי"ה נמצא בלב השכינה וז"ס הייחוד בניהם
כ"ב אותיות שברקיע נכללות בשם אדנ"י שבכיסא, וממנו מתפשטות לחיות בסוד שם של מ"ב אותיות
בהר סיני- סדרי המרכבה היו כראוי, הענפים היו מחוברים בשורשם, וכל ישראל ראו כל זה באספקלריה המאירה
בהר סיני יתקשרו ישראל בשורשם ובחטא העגל התרחקו ממנו
אמנם משה תיקן את חטאם של ישראל בעגל, אך בעקבות חטא המרגלים יבוא שוב לעת"ל לתקן תיקון שלם
כשתתגלה המרכבה לפני כל ישראל.
היד- סוד ברכת כהנים: סדרי המרכבה לתיקונם של ישראל
סידור המרכבה בעשר מראות
סוד "האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם". ייחוד קו"ש
מראה ראשון- מראה- "נפתחו השמים ואראה מראות אלוקים"
ההשגה מתאפשרת רק מתוך הארת השכינה
מראה שני- רוח סערה- "וארא והנה רוח סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת ונגה לו סביב"
הס"א תלויה לגמרי ברצון ה' וכפופה תחתיו תמיד
כוחות הקדושה וכוחות הטומאה הם שני סוגים שונים לחלוטין ואין דמיון אמיתי בניהם
הס"א חייבת לקבל מעט מהקדושה על מנת להתקיים (באופן זמני) אך זה גם שובר ומגביל את כוחה
הקשר בקליפות הוא רק בשביל לינוק מהקדושה, אך בניהם הם בפירוד.
תיקון חיצוניות העולם תלוי בתיקון קליפת נגה, ואז היא תהיה בסוד פילגש לקדושה
מראה שלישי- חשמל- "ומתוכה כעין החשמל מתוך האש"
סוד הלבוש- גילוי מסוים מן האורות הפנימיים
לבוש החשמ"ל מורה על שמחת המלך וכוחו
ישראל יכולים להשיג בפנימיות, אך המלאכים- רק בחיצוניות, מן הלבוש
מראה רביעי- סידור החיות- "ומתוכה דמות ארבע חיות"
סודות התורה ופרטי ההנהגה מושרשים בסידור חיות המרכבה
פני המלאכים- שורש לפנימיות ההנהגה. הכנפיים- שורש לחיצוניות ההנהגה
מראה חמישי- הרוח- "אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת, ילכו"
הרוח העליונה מביאה את החיות ליעדן
מראה שישי- שרפים חיות ואופנים- "ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם, ובהינשא החיות מעל הארץ יינשאו האופנים...כי רוח החיה באופנים"
חיבור הענפים בשורשם. כל סוגי המלאכים מתקשרים זה בזה להיות מרכבה לריבונים
מראה שביעי- רקיע- "ודמות על ראשי החיה רקיע"
סיבובי הרקיע קובעים את צירופי האותיות.
גם הנקודות יוצאות מהרקיע ומאפשרות לאותיות לפעול (כנשמה בגוף)
מראה שמיני- כיסא- "וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כיסא"
התפארת היא כיסא לבינה כדי שתשרה עליו להנהיג את העולם
מראה תשיעי- אדם- "ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה"
אדם ז"ס זכר ונקבה, ורומז לחו"ב שבהם ה' מנהיג את העולם ומשגיח עליו
"כמראה הקשת"- ז"א. "מראה דמות כבוד ה'"- השכינה.
או"א נסתרים, זו"ן גלויים.
מראה עשירי- קישור וייחוד הכל- "כמראה אדם עליו מלמעלה"
ע"ק הוא שורש אחד לכל, ולכן כל ההנהגה באחדות אחת כי כולם רק ענפים ממנו
ישראל בגלות נקראים עבדים לעבדים, וכשיוצאים מהגלות נקראים בנים
כשתתגלה נשמת המשיח, כל ישראל יתחברו בו, קו"ש יתחברו ואז יצאו ישראל מהגלות
משה זכה רק לחיה, אך גם צד היחידה (הכתר) התגלה עליו. אמנם בחטא העגל- הסתלק, ולעתיד לבוא יתגלה שוב ולכן תחזור העבודה לבכורות.
תיקון חמישים וחמישה
תיקון חטא אדם הראשון וחטא קין
"עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו"
היד- תיקון חטאו של קין- חיזוק הקדושה שלא תשתעבד תחת הס"א
רק נשמות ישראל יוצאות מייחוד קו"ש, לכן תיקון השכינה נמסר רק לישראל
בחטא העגל, הערב רב גרמו פירוד בקדושה, ובזה חיזקו את הס"א
בחטא המרגלים חזר חטא קין לקלקולו וניתן מקום לס"א לשלוט על הקדושה
לעת"ל ל החטאים האלו יתוקנו כאחד.
תיקון חמישים ושישה
המלחמה בעמלק
"ויהי ידיו אמונה עד בא השמש"
נלחמים בס"א הם נשמות הצדיקים שנסתלקו מהעולם, אשר בחייליהם עשו תיקונים למען השכינה וכלל ישראל
המלך יוצא מהיכלו והצדיק מתמלא גבורה כנגד הקליפות
כשהידיים למטה מקבלים מהם עשיו וישמעאל. כשהידיים למעלה השכינה מקבלת מהם
היד- שכינה שמוציאה את הדברים לעולם
המורא- הזיווג בתיקון השלם
תיקון חמישים ושבעה
תיקון חטאו של קין ע"י מב"י
"ממתים ידך ה'"
חטא אדם הראשון גרם לעולם מוות, חטא קין גרם שהצדיקים ייהרגו על ידי עע"ז, והוא פגם בזרוע שמאל
היד- תיקון זרוע שמאל. המורא- מב"י שמזומן לתקן זאת בתיקון שלם
תיקון חמישים ושמונה
הכנעת הס"א בכח גבורה דעתיק ודיקנא דאריך
המקום שממנו יונקים הקליפות ומתחזקים בזמן הגלות, ממנו ממש תבוא מפלתם לבסוף.
"שלח ידך ואחז בזנבו"
היד- ח"ס . המורא- הכבוד של הזקן העליון.
כשמדרגות הקדושה בשלמות, הקליפות נשברות תחתם. אם לא הם יונקות ומתחזקות
יציאת הס"א בשלבים: א- בכלל אחד. ב- כנגד כל מדרגה שהתבררה בקדושה. ג- כנגד צירופי אלוקים
הכנעת קליפת פרעה- בכח אותיות ד"ן (שבשם אדנות) שמהם יונק את כוחו
הכנעת הס"א ע"י גבורה דעתיק שהיא שורש כל הגבורות והדינים
היד- בפנימיות ח"ס. בסוד שם י"ה
המורא- המשכה לחוץ ע"י י"ג מידות של רחמים שבדיקנא. בסוד שם אדנות
תיקון חמישים ותשעה
יראת הס"א מפני אימא
"להבה תלהט רשעים"
היד- אלף שנים שבהם שלטה הס"א
המורא- שאר השנים שבהם הס"א פוחדת מיום הגאולה
ע"י התשובה של ישראל תשוב ה' עילאה ואח"כ ה' תתאה
שלהבת תצא מאימא: אש לצרף את ישראל, ולהבה לשרוף את הרשעים
תיקון שישים
גוג בשערי ירושלים
"למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק"
היד- כנגד גוג בשני הפעמים הראשונות שיבוא
המורא- לפני שיבוא גוג בעם השלישית, ה' יעביר מהעולם את חטא קין
תיקון שישים ואחת
עליית השכינה לאימא
"וראו כל בשר יחדיו"
היד- א"י תחזור להיות גדולה וכן המדרגות העליונות
המורא- עליית השכינה מדרגה לדרגה עד אימא
שבח משה רבנו שמגלה לנו מהבינה, בלי הפסקה, תורה שיוצאת מחכמה סתימאה
תיקון שישים ושניים
תיקון חטא אדם הראשון- ע"י משה
"מה שהיה הוא שיהיה"
היד- משה רבנו יקום להעביר את הרע מהעולם, והעולם יחזור למצב אדם הראשון לפני החטא
המורא- העולם יעלה למדרגות גבוהות עוד יותר
תיקון שישים ושלושה
הנהגת העולם במידת הגבורה
"אין כסף"
היד- משה יבוא לתת כח לצדיקים לקבל שכרם
המורא- לעת"ל יוכלו לעמוד בהנהגה של מידת הגבורה
תיקון שישים וארבעה
י"ב שבטים ו ע' זקנים
"וביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"
היד- בזמן שיתקבצו כל י"ד השבטים כאחד
ע"י 70 זקנים יתוקנו 70 אומות
המורא- ע"י שני משיחים יתחברו שם הוי"ה ושם אלוקים
שם הוי"ה יעלה ויתפשט בי"ב צירופים ו ב ע' שמות
תיקון שישים וחמישה
השכינה תהיה גדולה כמו בעלה
"שני המאורות הגדולים"
שם הוי"ה יהפוך לשם יהי"ה
המלך יתעטר והשכינה תתחזק להיות כמוהו ממש
אע"פ שיהיו שווים כאחד, הזכר תמיד ראשון
היד- השכינה בסוד המאור הקטן
המורא- השכינה בסוד המאור הגדול
תיקון שישים ושישה
טהרת העולם מס"א
"כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדור דור"
היד- הגבורה- יד שמאל- מסתירה כוחה בזמן הגלות, כדי לתת לס"א מקום להתפשט ולשלוט,
אבל לעת"ל אותה יד תעביר את עמלק מהעולם.
המורא- זו השכינה שיהיה לה מקום להתפשט בכל העולם כי לא תהיה ס"א
תיקון שישים ושבעה
השירה שתצא מחכמה סתימאה
"אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי, תשורי מראש אמנה, מראש שניר וחרמון, ממעונות אריות מהררי נמרים"
היד- בזמן שתיאמר שירה בעולם, ע"י הרוח מח"ס שתחדש מדרגות עליונות, תשרה על המשיח ותתפשט על כל ישראל
עליונים ותחתונים יתחברו כאחד והשכינה תתחזק ביניהם
המורא- השכינה תצא מהקליפות ותשרה על מלך המשיח
תיקון שישים ושמונה
משה הכין תיקונים לגלות ולגאולה
"וייראו גויים את שם ה'"
היד- תיקונים חזקים שהכין משה עד הגאולה
המורא- תיקונים לשלמות הגאולה
תיקון שישים ותשעה
הקדמת האידרא
היד- התשובה שיעורר הקב"ה בלב ישראל ע"י המשיח
המורא- השכינה תשרה בליבם של ישראל
תפילת אליהו
כל הדברים העליונים והתחתונים נעשו מהאור העליון שאין בו השגה
בתחילת הכל שיער שיעורים ותחומים בסוד בוצינא דקרתינותא
סוד הרקיע והתגלות המדרגות
למדרגות ולספירות עצמן אין גבול ומקום, אלא לפעולות שנעשו בהם ולמה שנברא מהם
הדברים למטה קיימים ונראים, אבל הכל תלוי בפנימיות הנעלמת ושם הכל אחד
לעת"ל התגלה הכל בשתי עיניים מצד אימא
האידרא קדישא
מבריאת העולם, צד הקדושה לא התיישב במקומו כראוי. זה רק עד שהסטרא אחרא תעבור מהעולם
בגלות- השערים ננעלו, החכמה נסתלקה, אין הלכה ברורה ואין תלמידי חכמים לשכינה
הרמח"ל מזרז את בני הישיבה לגלות את סודות האידרא, ולעשות בזה תיקון שיביא לגילוי הגאולה בב"א.
בני הישיבה מסתדרים במקומותיהם: אברהם, משה, רב המנונא, מט"ט, אדם הראשון ואליהו
כל קליפה יונקת חלק מירושלים. לעת"ל יחזיר המלך את כל החלקים הללו אל הפנימיות וזה יהיה בניין ירושלים
וקיבוץ נידחי ישראל, כי תילקח השליטה מהסטרא אחרא ותסתיים הגלות
בשבירת הכלים הוכנו השורשים לגילוי העולמות, לגופו של האדם ולדחיית הס"א
סדר העלייה לעת"ל מלמעלה למטה: השכינה תעלה לדרגת אימא. ז"א יעלה למדרגת אבא.
תחילת התיקון- בג' ראשים עליונים.
הראש הראשון- רדל"א
כשאור הפנים מאיר למדרגות שתחתיו- גורם שיוכלו לקבל את אור הפנימיות
מכוח ז"ת דעתיק, הסתדרו כל פרטי המציאות בסוד שבע
א"א מתחלק לענפיו, אך פנימיותו היא אחת
חג"ת דעתיק התלבשו בג' רישין דא"א, ומכאן והלאה הכל נתקן בסוד שלוש
יג' חיורתי השתרשו בג' הוויות ואחת הכוללת שהבגולגולתא. וכך הסתדרו כל המדרגות עד השכינה
ג' ראשים דא"א הם גלגלתא, אוירא ומוחא. ובהם נשרשו כל המדרגות, להיות בקו ימין שמאל או אמצע
מוחא- בשמאל. ממנו נעשה הכל ומשם כל ההנהגה, מכוח גבורה דעתיק שבו
יג' תיקוני דיקנא יוצאים מח"ס. גם יג' נימין כך, אך עוברים דרך אוירא
שערות א"א לבנות ומסודרות בלי ערבוביה
עיניים דא"א תמיד פקוחות.
שתי העיניים דא"א נחשבות ימין- השגחה של רחמים
השגחה של רחמים נעשית לימין לשמאל ולאמצע, ע"י ג' גווני לבן ובת עין
העין בכלל, ולכל אחד מג' הלבנים בפרט, מתפשטים בסוד שלוש ובסוד שבע
מצח דא"א מתגלה רק בעת רצון, ואז כל הדינים עוברים לגמרי ולא שולטים
מצח דז"א הוא דין מכוח ה" ג שבדעת. אך מתמתק ע"י כב' אותיות ותפילין מאימא וציץ לכהן גדול מאבא.
מצח דז"א מתגלה בזמן תפילת מנחה בכל יום, כדי לכפות את הקליפות.
מצח דא"א מתמתק על ידי עתיק. וזן מיתוק גם למצחים שלמטה. אך כשמתגלה, עוברים הדינים לגמרי.
רוח יוצא מהחוטם ללא הפסקה, לתת כח למי שראוי וצריך לעשות מעשה
שני נקבי החוטם דא"א, הם של רחמים, ומהם תצא רוח חכמה לשני המשיחים.
פתיחה לגילוי סודות הדיקנא שממנו נשברים כל כוחות הטומאה
תיקוני הדיקנא מסודרים בד' ראשונים, ח' אחרים ואחד הכולל את כולם
מיקומם של יג' תיקוני דיקנא דא"א בקיצור:
תיקון א'- "אל". " מי אל כמוכה."
ל"א קוצים תקיפים מתחת פתח האוזניים.
הס"א נכנעת תחת ג' א"ל שבתיקון זה כי הם השורש ל ג' מלכים הראשונים וממילא לכל הנבראים כולם.
שערות הראש- רכות וממשיכות אור החכמה למי שראוי כדי לתקנו.
שערות הזקן- קשות ומורידות אור ומזון לכולם. לכן הן חזקות כדי לשבור את כוחות הטומאה.
מכוח הארת דיקנא דא"א, נשלמים ט' תיקוני דז"א- ל יג'. ואז הדין נמתק וכוחות הטומאה נשברים.
תיקון ב'- "נשא עוון". מיתוק ש"ך דינים.
תיקון ג'- "ועובר על פשע". להשאיר לרוח מהחוטם מקום פתוח, כדי שהדין לא יעכב.
תיקון ד'- "לשארית לנחלתו". להעביר את השפע רק למי שראוי ולא למי שמתגאה.
תיקון ה'- "לא החזיק לעד אפו". להשאיר מקום לרוח מהפה כדי שהדין לא יתחזק.
תיקון ו'- "כי חפץ חסד הוא". "ורב חסד". מיתוק פ"ר דינים על ידי ה' חסדים
תיקון ז'- "ישוב ירחמנו". "ואמת". מיתוק הדינים התדירי.
תיקון ח'- "יכבוש עוונותינו". "נצר חסד". כל התיקונים כלולים בו. וממנו מתפשטים עד התיקון ה יג'.
תיקון ט'- "ותשליך במצולות ים כל חטאם". כאן שורש שבירת כוחות הטומאה.
תיקון י'- "תיתן אמת ליעקב". מכוח השערות שתחת הגרון, מתחזקים פרצופי או"א וזו"ו, ונשברים כוחות הטומאה.
תיקון יא'- "חסד לאברהם". הגבלת הדינים כדי לאפשר לחסד להתפשט.
תיקון יב'- "אשר נשבעת לאבותינו". הפה פנוי משערות כי ממנו עובר השפע מכל התיקונים אל התיקון האחרון.
הצדיקים מתלבשים ברוח שיוצאת מהפה.
תיקון יג'- "מימי קדם". כאן נקשרים עליונים ותחתונים.
השכינה נשרשת בתיקון יג', לכן כאשר יאיר תיקון זה, השכינה תתחזק לסלק כל כוחות הטומאה.
פתיחה לתיקוני או"א
או"א יוצאים מבינה דאריך
אבא, אימא ומזל "ונקה" יצאו מתלת רישין דא"א.
או"א מגיעים עד סוף הדיקנא, אך משם יתארכו כדי להיכנס בז"א.
או"א בסוד זכר ונקבה, לכך כך גם הפרצופים שמתחתם.
פתיחה ל- תיקוני ז"א
התיקון- בסוד אדם: חיבור זכר ונקבה.
גולגלתא דז"א נעשתה מכוח תלת רישין דא"א (שהתחלקו כאן לארבעה- חו"ב חו"ג), ומצד או"א והחו"ג שקיבלו מא"א.
כל תיקוני ז"א יוצאים מתיקוני א"א.
ג' מוחין דז"א ואופן התפשטותם.
בשערות רישא דז"א נראית הסתבכות.
בעיניים דז"א יש ג' צבעים להנהגת חד"ר.
אוזניים דז"א.
שני נקבי החוטם דז"א- בסוד רחמים ודין.
מצח דז"א מפיל פחד על הרשעים.
ט' תיקוני דיקנא דז"א תלויים הט' דא"א. במצב המתוקן- נשלמים לי"ג מכוח הארת י"ג דא"א.
פתיחה ל ט' תיקוני דיקנא דז"א
תיקון א'- שערות ע"ג שערות יוצאות מתחת לפתח האוזניים, בסוד "אל".
תיקון ב'- שערות סובבות את הפה, מעליו ומתחתיו.
תיקון ג'- השבילים שעל הפה ומתחתיו, מלאים שערות זעירות וחזקות.
תיקון ד'- שערות מכסות את הלחיים, מיתוק הדינים דמנצפ"ך.
תיקון ה'- שני תפוחים למיתוק הדינים.
תיקון ו'- יורד חוט אחד עד ראש המעיים, לצורך יעקב ורחל.
תיקון ז'- הפה פנוי משערות.
תיקון ח'- שערות יורדות תחת הזקן ומכסות את העורף להסתירו.
תיקון ט'- השערות כולן בהשוואה אחת.
עניין ט' התיקונים בבחינת שלוש- בסוד א"א ז"א ונוק'.
פתיחה לתיקוני הנוק'
תשוקתו של הקב"ה לשכינה היא תמידית.
מהארת המוחין בתוך ז"א יוצאת לאה מאחוריו, מהדעת עד החזה, ורחל מהחזה ועד סוף הגוף.
ראש השכינה נתקן בחסדים ובגבורות לבניינו.
מוחין דנוק'- חו"ב, באים מצד נו"ה דז"א דעת דנוק' באה מצד יסוד דז"א.
שערות הראש אדומות כארגמן והן ט"ו נימין.
דרך השערות היא משפיעה לעולמות בי"ע, אך יש להסתירן.
שתי עיניים- ימן ושמאל.
המצח- לכפות את הקליפות.
שע"ה אורות שבחוטם ממתיקים את הגבורות שבו.
שישה תיקונים בפני השכינה מאירים בעת הנשיקין, אל מול תיקוני ז"א:
תיקון א'- כנגד שתי פיאות.
תיקון ב'- סביב הפה.
תיקון ג'- שני שבילים למעלה ולמטה.
תיקון ד'- תחת הגרון.
תיקון ה'- מקום התפשטות הזקן בלחיים.
תיקון ו'- שני תפוחים.
שתי שפתיים אדומות שבפה, לחיבור עם המלך בנשיקין.
דדים- מצד נו"ה, להוציא חלב לכל צד.
אברהם מזמין את מטט' ואדם הראשון להשלים את התיקונים.
השכינה מתחברת בת"ת דז"א בחיבור שלם, ומקשרת בכל אבר ואבר. והיא שלמותו.
עשר אצבעות הידיים- כללות עשר ספירות דאימא.
עשר אצבעות הרגליים- כללות עשר ספירות דז"א.
בדמות אדם נכללים רק הדברים שבקדושה.
בחיבור קב"ה ושכינתיה מתגלה שהכל אחד- מהתחלת הכל ועד סיום הכל.
התעוררות הזכר והנקבה עולה אל המאציל וממנו מקבלים שפע חדש דרך המוחין המתפשטים בכל האברים ואז הכל נכלל במוח ומשם מתקבץ ביסוד. ואז מתייחדים הזכר והנקבה בייחוד שלם שאין בו פירוד.
אדם הראשון משבח את הרמח"ל שאינו נפרד מהשכינה כלל, כמשה רבנו (!), ושע"י התיקונים שלו יזכו ישראל לאור עליון.
סיום האדרא קדישא
שמכבדים את השכינה ומתקנים אותה, זהו כבודו ושמחתו של הקב"ה.
מטרת הגלגולים- כדי שהאדם יתדבק בשכינה מרצונו.
משה רבנו משבח את הרמח"ל, על שניתנה לו הרשות לגלות הכל- אפילו מעשה מרכבה, לכל ישראל.
אף על פי שהשכינה עומדת בהעלם, תמיד יש אחד שיכול להיות מב"ד.
בזמן הגלות, השכינה סובלת מחסרון אור ומשעבוד הסטרא אחרא, הנגרם לה כתוצאה מחטאיהם של ישראל.
לעתיד לבוא, ד' דיהודה תתגלה במשיח בן דוד. ובינתיים הרמח"ל מאיר למשיח בן דוד ולאלה שאיתו בחושך, ע"י הזוהר שלו, כמו היסוד שמאיר לשכינה.
כל התיקונים יתוקנו בכח הזוהר הזה וכן סילוק חושך הגלות והארת מח"ס. אך זה יתגלה בבת אחת לעתיד לבוא.
משיח, השכינה וגוג הרשע באים בהיסח הדעת העליונה.
הניקודים העיקריים- קמץ, פתח, חולם וחיריק ועניינם להראות שהכל בייחוד אחד.
קמץ- חסד דעתיק המתלבשת בכתר דאריך, וממנו- ז תיקוני רישא.
פתח- גבורה דעתיק המתלבשת בחכמה דאירך, וממנה י"ג תיקוני דיקנא.
שלמה בונה את בית המקדש ב-7 שנים ואת ביתו ב-13 שנים, בסוד חולם וחיריק שהם כנגד קמץ ופתח.
שנה אחת שימשה לשניהם. ולכן, למעשה: בית המקדש ב-6 וחצי, ובית דוד ב- 13 וחצי.
השכינה נקראת "עת רצון" כאשר נתקנת לימין, בכח אימא שתתעורר תשובה בלב ישראל, ואז ינצלו מחבלי משיח.
הסודות שבזוהר של הרמח"ל גורמים ל"עת רצון" ולהינצל מחבלי משיח.
חבלי משיח- מצד פשט התורה. ע"י לימוד הזהר של הרמח"ל ושל רשב"י, יחזרו ישראל בתשובה וינצלו מחבלי משיח.
תיקון שבעים
בנין נוק' לצורך עצמה
ולכל היד החזקה- שכינה. ולכל המורא הגדול- הקב"ה.
עיקר האור ניתן ליעקב משום שמיטתו שלמה ובזכותו נתקנו גם אברהם ויצחק.
חג"ת נתקנים בשורשם, אשר בז"ת דעתיק וברישא דאריך.
נשמה מישראל באה לעולם מתוך חיבור קדושא בריך הוא ושכינתיה, וכך גם מסתלקת מן העולם.
מסירת הטבעת בקידושין מרמזת לשכינה על החיבור השורשי עם הקב"ה, שהיה כבר החכמה.
רק בקדושה יש ייחוד, אך הסטרא אחרא ואומות העולם- הכל בפירוד.
התורה וישראל יוצאים מהפנימיות, חכמות אחרות והגויים- מהחיצוניות.
מי שמתפתה אחר חכמות חיצוניות אינו ראוי יותר לתורה ולכן היא נלקחת ממנו.
הגלות- מלימוד חכמות חיצוניות. הצדיקים שאין להם היסח הדעת כלל מהתורה, לומדים חכמות חיצוניות כדי לתופסן ולהגביל את הסטרא אחרא.
לעתיד לבוא הכל יתוקן על ידי התגלות הזוהר.
הכל נכלל בשכינה, בסוד חמש.
תפילת מט"ט.
האדם נברא בסוד ה' אותיות ז"ה ספ"ר ובסוד חמישה ספרים של התורה.
ספר ראשון.הממונה- מיכאל.
אור עליון המסדר כל פרטי הבריאה וכל הנשמות על מקומם.
ספר שני. הממונה- גבריאל.
הצלת המדרגות הקדושות מן הכוחות הרעים. וסוד התורה מתחזקת לשרות על ישראל.
ספר שלישי.הממונה- רפאל.
עבודת התחתונים בסוד הקורבנות.
ספר רביעי. הממונה- אוריאל.
מניין כל בריות העולם, כל הנשמות הקדושות וכל המלאכים.
ספר חמישי. הממונה- נוריאל.
סוד תורה שבכתב ותורה שבעל- פה שמתחברים אחד.
אדם ניכר בחמישה מקומות בראשו, כנגד 5 ספרים אלו ובסוד 5 אותיות ז"ה ספ"ר. דמות אדם כוללת הכל והיא ניתנה לנשמות ולא למלאכים.
לכן התורה ניתנה לישראל ולא למלאכים.
תיקון ראשון- אדם.
הנפש- בכבד, בסוד שינה. וממנו 70 עורקים- לשלוט על 70 אומות.
ויש גם עניין הכעס והדין על ישראל.
הרוח- בלב- בסוד הקב"ה המחזק מכל צד את השכינה, שמפרנסת את כל העולמות (אשר הם בסוד הגוף).
וממנו הדופק, עד שיתגלה המשיח.
לשון הרמח"ל הוא מטה אלוקים, אשר בוקע את ים התורה ומגלה סודות חדשים ומשעבד את הטומאה תחת הקדושה.
הנפש הבהמית היא מתחת לנר"נ הקדושים.
תיקון שני- דוד, שמלחמותיו היו לכבוד השכינה.
תיקון זה צריך כל אדם לעשות, במלחמותיו עם היצר הרע.
תיקון השלישי- משיח.
רוח מח"ס תשרה על המשיח ויתוקן העולם בתיקון שלם.
שבעים השרים נשברים בכוח שבעים תיקוני הרמח"ל. וזה סוד היין.
השכינה היא כוס של ברכה, בכוח ארבעה תיקונים שסימנם: חמש"ה.
תיקון ראשון- חי.
השכינה נתקנת על ידי היסוד, אימא ואבא ומקבלת מהם חיים ואז היא בסוד יין חי.
כששרי האומות נאחזים בשכינה, היין הופך לדם.
עונש הס"מ בסקילה ע"י המשיח, בא' של אדנות.
ממתקים את היין במים שהם סוד הימין והאש הוא ראוי לברכה.
תיקון שני- מלא.
השכינה מתקדשת ומתמלאת ברכות.
כנגד "אלם" בגלות, השכינה נקראת "מלא" כשהקול יתחבר בה.
הסטרא אחרא מתרוקנת והשכינה מענישה בשריפה את כוחות הטומאה מצד ד' דאדנות.
תיקון שלישי ורביעי- שטיפה והדחה, שהם סוד טהרת כל המדרגות מבחוץ וטהרת השכינה מבפנים, בכח מים טהורים מח"ס, על ידי נ"י דאדנות.
זמן טהרה זו- כאשר יהיה הרג באומות העולם, על ידי חרב מח"ס, ואחר כך חנק, בסוד שקיעתם בנוקבא דתהומא רבא עד שיעברו מהעולם לגמרי.
שמות המשיח- לפי מדרגות העליונות, שמהם יימשכו חיים לשכינה ולישראל.
דיוקן אדם כולל כל דיוקן אחר.
ד' אותיות אדנות- מצד הגוף. ד' אותיות הוי"ה- מצד הנשמה.
אדם כולל כל העולם:
שליש ים = הלב והדם. שליש מדבר = בני מעיים. שליש יישוב = המוח והריאה.
יום ראשון- "בראשית ברא אלוקים את השמים וגו'..": הבדלה בין אור וחושך, נשמה וגוף.
יום שני- "יהי רקיע": זה סוד הצלם שנמצא בין הגוף לנשמה.וכן, זה סוד חצר הכבד, שמפסיק בין אברי החיות, שהם מצד הבינה, לבין אברי המזון, שהם מצד השכינה
יום שלישי- "יקוו המים": בתחילה הגוף ניכר בכללות אחת- "ותראה היבשה". אחר כך מתגלים פרטי האיברים – "תדשא הארץ".
יום רביעי- שתי עיניים בסוד שמש וירח.
יום חמישי- "ישרצו המים": הממונים העליונים לשמש את כל פעולות הנשמה.
יום שישי- "תוצא הארץ": התגלות פעולות הגוף והנשמה על ידי הממונים המתאימים.
"נעשה אדם"- כלל כל הנבראים.
היד- לחזק את כל הברואים בפנימיות ובחיצוניות.
חיבור בקדושה- עיקרו הצד הנשמה.
חיבור אחר- רק בגוף ולכן איננו חיבור כלל. וכן יצאו אומות העולם בסוד ממזר.
הבא על גויה נקשר בנוקבא דסטרא אחרא.
המשמש את אישתו בקדושה נקשר בשכינה.
כשהשכינה נקשרה באדם הראשון, הכל נקשר בכלל אחד.
כשהוא חטא, התחילה השכינה להסתלק והכל המשיך והתקלקל במשך י' דורות עד נח.
מאמר ראשון- "בראשית": כתר. הארה דקה וסתומה בסוד קמץ. לכן כוחות הטומאה יכלו להתחזק.
מאמר שני- "יהי אור" : חכמה. בסוד פתח. בחטא אדם וקין, התגבר החושך וזה גרם אחר כך שנחשך האור של התורה.
מאמר שלישי- "יהי רקיע" : בינה. בדור אנוש קלקלו והפרידו אימא עילאה מבניה. וזה נתן מקום לעבודה זרה וסט"א.
מאמר רביעי- "יקוו המים": חסד.
מאמר חמישי- "תדשא הארץ" : גבורה. להכין את נוק' לחיבור שלם עם הזכר בימין ושמאל.
מאמר שישי- "יהי מאורות" : תפארת.
מאמר שביעי- "ישרצו המים" : נצח- לימין.
מאמר שמיני- "תוצא הארץ" : הוד- לשמאל.
מאמר תשיעי- "נעשה אדם" :יסוד.
מאמר עשירי- "פרו ורבו" : מלכות.
בעשרה דורות אלו התקלקלו כל הנבראים עד שבא נח, שבו העולם נתקן בדרך אחרת.
נח תיקן חטא אדם הראשון, אך לא בשלמות.
אברהם הביא לתיקון השלם של כל הדורות הקודמים וקיבל שכר כולם.
אדם הראשון נתקן ב- ג' אבות ומשם יצאו 12 השבטים. והמלך הוא ה- 13.
מחיית עמלק מתאפשרת רק לאחר מינוי המלך, אשר מעורר את מזל "ונקה" להעברת הטומאה מהעולם.
בנין בית הבחירה ותרין משיחין- מצד מזל "ונקה".
ששת בעלי הישיבה משתתפים עם הרמח"ל בחתימת התיקונים: אליהו, אדם הראשון, אברהם, משה, רב במנונא סבא ומלאך מט"ט.
כשהימין שולט, השכינה היא "עת רצון". כשהשמאל רוצה לשלוט, היא "עת צרה".
הכח זהר הרמח"ל, השמאל מתמתק על ידי הימין ואז היא נעשית "עת רצון".
מדרגות השמאל שגרמו חושך בגלות, יתמתקו בכח זוהר הרמח"ל ויחזרו לימין והם בעצמם יגרמו שמחה לישראל.
"להחזיר עטרה ליושנה". תחילה השכינה תעלה ועל ידי זה יחזרו ישראל בתשובה ויעלו גם הם בכח זוהר הרמח"ל והתיקונים.
בכח זוהר הרמח"ל יתפשט האור הגנוז ויאיר את הכל.
קטרוג הסטרא אחרא גורם למקומות חשוכים בפני הלבנה. לעתיד לבוא השכינה כולה תהיה אור.
השכינה לוקחת מחכמה סתימאה ונעשית אבן המכה בסטרא אחרא. אחר כך מב"י מכניע את הסטרא אחרא מבפנים בסיוע ג' אבות, והכלב כח זוהר הרמח"ל והתיקונים.
שבעים תיקוני רבי שמעון בר יוחאי- כנגד עין ימין- להציל את ישראל בגלות.
שבעים תיקוני רמח"ל- כנגד עין שמאל- לעשות נקמות בגויים.
הקב"ה יתגלה בתוך הקליפות, כדי לאסוף את ישראל ולהוציאם, על ידי האור של זוהר הרמח"ל.
טהרת היוצאים מהחושך- על ידי מים עליונים מחכמה סתימאה. ועל ידי שיתדבקו במב"י, יעלו להתקשר בג' אבות והכלב כח זוהר הרמח"ל והתיקונים.
שבח ותפילה לרבש"ע מפי הרמח"ל.
תורת הרמח"ל יוצאת מחכמה סתימאה ולכן בכוחה להכניע ד' מלכויות על ידי מב"י. סוד ברכת כהנים: השראת קוב"ה ושכינתיה על ישראל.
פתיחה לתיקוני השמחה.
תיקון ראשון- "ברוך הבא בשם ה'". כל הקלקולים נתקנים והשכינה עולה להתחבר במלך.
תיקון שני- "ברכנוכם מבית ה'". עד עכשיו השכינה הייתה בדרכים רחוקות. כעת הכלה באה לבית החתן.
תיקון שלישי- "אל ה' ויאר לנו". המלך מאיר לה פנים והיא מתמתקת במתיקות של שמחה.
תיקון רביעי- "חופה". בסוד אימא המקיפה על בניה לחבר אותם.
אח"כ טלית מתפרשת על ראש החתן והכלה.
תיקון חמישי- "קידושין". "אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח".
השכינה נקשרת במלך על ידי שהם כנגד ג' עדים- נה"י.
תיקון שישי- "כתובה". "אלי אתה ואודך". השכינה נעשית ספר של חכמת המלך ומזומנת לו כראוי.
תיקון שביעי- שבע ברכות. "אלוקי ארוממך". בסוד החיבור השלם. ואז: "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו".
בחתימת תיקוני הרמח"ל עולים ונתקנים ז' תיקוני השמחה לפני המלך.
שמחת החתונה של קודש אבריך הוא ושכינתיה בחתימת התיקונים היא הזמנה למחר (במהרה בימינו אמן!)
המלך מתעטר בחכמה ובינה, ואז: "ישמח ה'"- על ידי היין- שבעים תיקוני השכינה בסוד הייחוד העליון.
חתימת התיקונים.
"יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו".
"ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגלו במלכם".

לוח ראשי תיבות
א"א- אריך אנפין
זו"ן- זעיר אנפין ונוקבא
או"א- אבא ואימא
ז"ס- זה סוד
ביהמ"ק- בית המקדש
חו"ב- חכמה ובינה
בי"ע- בריאה יצירה עשייה
ח"ס- חכמה סתימאה
ה"ג- ה' גבורות
לכה"ג- כהן גדול
ה"ח- ה' חסדים
לעת"ל- לעתיד לבוא
הס"א- הסטרא אחרא/ הסטרין אחרינין
נו"ה- נצח והוד
היד- ולכל היד החזקה
נוק'- נוקבא
המורא- ולכל המורא הגדול
ע"מ- על מנת
ז"א- זעיר אנפין
קו"ש- קודשא בריך הוא ושכינתיההמסתכל בפני רשע או צדיק- מושפע ממנו
"והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע"- תרין משיחין, שבגלות הם סובלים אך בגאולה הם מאירים


תגיות: תיקונים חדשים לרמח"ל ארמית - עברית , חדש , קבלה
יסוד עולם ירושלים

ראשי | אודות | על האמן | שמחות וארועים | קניה מוסדית | משלוחים | צור קשר | להורדה חינם
ספרי קידוש והמועדים | ספרי תהילים | ספרי תנ"ך | חמישה חומשי תורה | סידורים ותפילות | הגדות של פסח | הזוהר והקבלה
המקדש והמקומות הקדושים | ספרי יהדות וקודש | אומנות יודאיקה | מוצרי יודאיקה | English Books | Livres en français

עיצוב אתרים - יפעת נרינסקי mp100 systems - בניית אתרים © כל הזכויות שמורות ליסוד עולם ירושלים